การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการงานปกครองนักเรียน/นักศึกษาผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

Main Article Content

เสาวลักษณ์ จันทิมา และ อรสา เตติวัฒน์

Abstract

งานปกครองมีบทบาทสำคัญสำหรับการบริหารจัดการนักเรียน/นักศึกษา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาความระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน/นักศึกษาให้อยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการงานปกครองที่มีประสิทธิภาพ  และมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  จึงทำให้เกิดการศึกษานี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความต้องการของระบบงานปกครองรูปแบบงานใหม่ พัฒนาระบบและประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการจัดการงานปกครองนักเรียน/นักศึกษาผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น  ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการศึกษานี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและพัฒนารูปแบบ โดยเริ่มจากการรวบรวมศึกษาเอกสารงานปกครองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจัดทำร่างแบบสอบถาม นำแบบสอบถามไปหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญและนำแบบสอบถามมาสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง จำนวน 20 ท่าน นำมาซึ่งรูปแบบงานปกครอง  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการงานปกครองนักเรียน/นักศึกษา  ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้หลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC และ RAD ระบบนี้พัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรม  PHP ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL ทำงานแบบเว็บเบสแอพพลิเคชั่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) หัวหน้างานปกครอง 3) เจ้าหน้าที่งานปกครอง          4) คณะกรรมการงานปกครอง  5) ครู/ครูที่ปรึกษา 6) นักเรียน/นักศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความ     พึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง จำนวน 20 ท่าน ทำการทดสอบระบบใช้แบบสัมภาษณ์โดยมีมาตราส่วนประเมินค่าชนิด 5 ระดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก (X= 4.56, SD = 0.17) สรุปได้ว่าระบบสนับสนุนการจัดการงานปกครองนักเรียน/นักศึกษาผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น  กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Article Details

Section
บทความวิจัย