การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคตาแดงในเขตพื้นที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

ชลิดา วงค์ดี และ ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคตาแดงในเขตพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยวิธีการพยากรณ์ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีแบบคลาสลิค วิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียล และวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยบอกซ์-เจนกินส์ แล้วจึงทำการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี ด้วยการพิจารณาค่าเฉลี่ยของกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (Mean Square Error : MSE) ที่ต่ำสุด ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และจะได้ตัวแบบพยากรณ์ ดังนี้

              จังหวัดอุตรดิตถ์   Zt=3.949+0.7Zt-1+ai

              จังหวัดตาก        Zt=205.814+0.7Zt-1+ai

              จังหวัดสุโขทัย    Zt=3.828+0.993Zt-1-0.330t-2+ai

              จังหวัดพิษณุโลก  Zt=4.533+0.771Zt-1+ai

              จังหวัดเพชรบูรณ์  Zt=4.728+0.958Zt-1-0.243Zt-2+ai

Article Details

Section
บทความวิจัย