การศึกษาระบบตัวทำละลายของการสกัดสารประกอบฟีนอลิก สารประกอบ ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดจากดอกดาวเรืองสด

Main Article Content

อรชร ไอสันเทียะ และ กาญจนา วงศ์กระจ่าง

Abstract

ศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกดาวเรืองสด ซึ่งในการสกัดใช้ระบบตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 12 ระบบ พบว่า 20% EtOH/EtOAc ให้ปริมาณสารสกัดมากที่สุด (31%) การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ      ฟีนอลิกทั้งหมดฟลาโวนอยด์ทั้งหมด โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu Colorimatric assay และวิธี Aluminium chloride colorimetric assay ตามลำดับ ผลการทดสอบ พบว่าระบบ 60% H2O/EtOH แสดงค่าดีที่สุด (510.5 mg GEA/g สารสกัดหยาบ และ 21.36 mg quercetagetin glucoside/g สารสกัด ตามลำดับ) สำหรับการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ใช้วิธี DPPH assay ผลที่ได้พบว่าระบบตัวทำละลาย 60% H2O/EtOH แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดมีค่า IC50 5.84 ± 0.05 µg/mL

Article Details

Section
บทความวิจัย