การพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมือเท้าปากในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

ดนุวัศ อิสรานนทกุล
ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล

Abstract

ในการทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมือเท้าปาก และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคและการบันทึกข้อมูลความเสี่ยง โดยสามารถใช้งานผ่านทางเว็บบราวเซอร์ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยเทคนิคการออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบ Responsive Web Design พร้อมทั้งใช้วงจรการพัฒนาระบบมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อเสนอในเก็บความต้องการของระบบสารสนเทศและใช้งานระบบสารสนเทศเป็นบุคลากรประจำศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 286 แห่งภายในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผลการทดลองพบว่า ระบบสารสนเทศสามารถประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคและบันทึกข้อมูลการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.07

Article Details

Section
บทความวิจัย