ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนกากน้ำตาลที่มีผลต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ทำจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ

Main Article Content

ชลลดา ไร่ขาม
ยุทธพันธ์ คำวัน
ปภาภร จันทะวงศ์ฤทธิ์
ศิริทรัพย์ แก้วม่วง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ โดยใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสาน อัตราส่วนของผงถ่านจากเปลือกผลไม้ต่อกากน้ำตาลคือ 5:1, 6:1, 7:1, 5:2, 6:2 และ 7:2 โดยน้ำหนัก ทำการอัดแท่งเชื้อเพลิงด้วยวิธีอัดเย็น ทำการทดสอบสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM และทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานของแท่งเชื้อเพลิง
ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มอัตราส่วนของผงถ่านส่งผลดีต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่เหมาะสม โดยผงถ่านจากเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงดีกว่าเปลือกเงาะ ขณะที่เพิ่มอัตราส่วนของกากน้ำตาล ส่งผลต่อค่าความร้อนและปริมาณคาร์บอนเสถียรลดลง และเถ้าเพิ่มขึ้น แต่ทำให้ค่าแรงกดอัดสูงขึ้น ซึ่งอัตราส่วนผสมที่ให้คุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงดีที่สุดคือ 7:1 โดยเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด มีค่าความร้อน คาร์บอนเสถียร เถ้า แรงกดอัด และประสิทธิภาพการใช้งานเท่ากับ 5,868 cal/g, 78.31%, 6.84%, 0.062 kN/cm2 และ 16.04% ตามลำดับ ส่วนเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเงาะมีค่าเท่ากับ 5,322 cal/g, 75.11%, 8.20%, 0.049 kN/cm2 และ15.20% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งกับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถ่านอัดแท่ง พบว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้กากน้ำตาล 1 ส่วน มีค่าคุณสมบัติบางส่วนที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด ขณะที่เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้กากน้ำตาล 2 ส่วน มีเพียงเปลือกมังคุดเท่านั้นที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน

Article Details

Section
บทความวิจัย