วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

                                                                   RMUTP  RESEARCH  JOURNAL

 

ที่ปรึกษา

                รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

 

บรรณาธิการ

          ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์

 

กองบรรณาธิการ จากหน่วยงานภายนอก

       ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ          เกียรติศิริโรจน์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์              ฤทธิเดช              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย              วงศ์วิเศษ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์               สุวรรณสวัสดิ์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร             เก่งพล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

       ศาสตราจารย์ ดร.สันติ                  แม้นศิริ               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์             เพ็ชรมิตร            มหาวิทยาลัยมหิดล

       รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์   เกิดนิยม             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

       รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย           อมรศักดิ์ชัย         มหาวิทยาลัยมหิดล

       รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร          ยิ้มนิรัญ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย            ฟองสมุทร           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

        รองศาสตราจารย์แอนนาเบล  ภามนี  ขจรบุญ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล                                

        ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์                                    ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล                            

        ดร.สิงห์แก้ว   ป๊อกเทิ่ง                                             นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน           

        นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร