วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

                                                                   RMUTP  RESEARCH  JOURNAL

 

ที่ปรึกษา

                         ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

                            ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ

 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 

บรรณาธิการ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

 

กองบรรณาธิการ จากหน่วยงานภายนอก

       ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ          เกียรติศิริโรจน์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์              ฤทธิเดช              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย              วงศ์วิเศษ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์               สุวรรณสวัสดิ์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร             เก่งพล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

       ศาสตราจารย์ ดร.สันติ                  แม้นศิริ               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์             เพ็ชรมิตร            มหาวิทยาลัยมหิดล

       รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์   เกิดนิยม             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

       รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย           อมรศักดิ์ชัย         มหาวิทยาลัยมหิดล

       รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร          ยิ้มนิรัญ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย            ฟองสมุทร           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์

      อาจารย์ ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล

      อาจารย์ ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง

      ดร.วราพร  ทองจีน

      นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน

      นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร

      นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์