วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre)

        กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

        กรอบของวารสาร รับพิจารณาบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ ฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตรงตามสาขาของบทความนั้น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยการประเมินแบบ Double-Blind Peer Review (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ) และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ทั้งนี้ การประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เริ่มต้นตั้งแต่บทความที่ส่งเข้ามา วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

        ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://drive.google.com/file/d/1cStpJqQFxVjjAKpGDU9uUH6HZ8E4eABq/view?usp=sharing

ประกาศ เรื่อง “การปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

2022-04-04


          เพื่อให้เป็นการสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท่าน ด้วยการ

ประเมินแบบ Double-Blind Peer Review โดยเริ่มต้นจากบทความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี


บรรณาธิการ

Vol. 16 No. 1 (2022): January - June 2022

Published: 2022-06-30

The Dietary Effects on Manure Characteristics and Biogas Production from Dairy Cows Feeding with Pineapple Peel

Siraprapa Chainetr, Rungnapha Khiewwijit, Khanchit Ngoenkhumkhong, Worawut Chainetr

1-12

Effect of Temperature on Electrical Resistivity and Capacitive Signal of Various Moisture Paddy

Aphisik Pakdeekaew, Krawee Treeamnuk, Tawarat Treeamnuk, Nuttapong Ruttanadech

69-82

Efficiency Evaluate of Ginger Candy Machine

Thanasit Wongsiriamnouy, Tipapon Khamdeang, Numpon Panyoyai, Jirapol Klinbun

95-104

Development of Cake Decorated Cream without Trans Fat

Boonyaporn Chuamsompong, Nualsri Songsom, Monruthai Srithongkerd, Porntawee Tanasombun, Natcha Phanwong

117-126

Increasing Efficiency of Vent Brick Arabian Style Manufacturing Case Study: Muslim Modern at Pattani Province

Suhaidee Sani, Surasit Rawangwong, Julaluk Rojananukul, Chaiyoot Meengam

138-148

Influence of Drying Air Velocity Characteristics on Paddy Drying

Nuttapong Wongbubpa, Krawee Treeamnuk, Tawarat Treeamnuk

165-176

View All Issues