วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยรับพิจารณาบทความทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกรอบของวารสารที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ ฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาของบทความนั้นอย่างน้อย 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ซึ่งจัดประเภทของการ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบ ชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

2021-08-25

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  02 665 3777 ต่อ 6645

Vol. 15 No. 1 (2021): January - June 2021

Published: 2021-06-30

Effect of Cavendish Banana Flour Content as Replacement for Wheat Flour on Bread Quality

Wijitra Liaotrakoon, Vachiraya Liaotrakoon, Wanpa Wongsaengtham, Rattana Hongboonrueng, Sorravit Singhtoum

1-13

UV Protection and Antibacterial Properties of Yarn Coated with Polyvinyl Alcohol by Nip-rollers Process

Worawit Sriwittayakul, Mahamasuhaimi Masae, Pongpat Keereetham, Wongsakon Onketpon, Peerawas Kongsong

66-76

Development Milk Ice-cream Supplemented of Chicken Breast

Suthida Kitjavorasatien, Vorathon Pomyen, Woralak Pomnoi

145-155

Development of Pad Thai Crispy Bar

Jintana Chueanopparat, Varayos Charoenying, Duangkamon Sangteerakij, Parisut Chalermchaiwat, Prawta Chantaro

156-166

View All Issues