วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre)

        กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

        กรอบของวารสาร รับพิจารณาบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ ฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตรงตามสาขาของบทความนั้น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยการประเมินแบบ Double-Blind Peer Review (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ) และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ทั้งนี้ การประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เริ่มต้นตั้งแต่บทความที่ส่งเข้ามา วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

        ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://drive.google.com/file/d/1cStpJqQFxVjjAKpGDU9uUH6HZ8E4eABq/view?usp=sharing

ประกาศ เรื่อง “การปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

2022-04-04


          เพื่อให้เป็นการสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท่าน ด้วยการ

ประเมินแบบ Double-Blind Peer Review โดยเริ่มต้นจากบทความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี


บรรณาธิการ

Vol. 17 No. 2 (2023): July - December 2023

Published: 2023-12-30

Performance Evaluation of Electrical-Solar Combined Energy Dryer for Nam Dok Mai Mango Drying

Jantana Seelanamtiang, Tawarat Treeamnuk, Krawee Treeamnuk, Kaittisak Jaito

77-88

Imitation Milk Product from Water Caltrop

Narathorn Satsue, Nomjit Suteebut

103-114

Effect of Different Tea Process on Antioxidant Capacity and Consumer Acceptance of Doi Saket Purple Rice Leaf Tea

Sureewan Rajchasom, Janyawat Tancharoenrat Vuthijumnonk, Pornsawan Sombatnan

137-148

Tyrosinase Inhibitory Efficiency and Antioxidant Activity of Gac Fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.) Extract

Pornsinee Darapong, Sirichan Tachai, Jetchan Atthaisong, Nanthawan Jaikla, Buranee Rabiab, Rawinipa Srimoon

149-156

Formulation Development of Plum Sauce from Pomelo Juice and Pomelo Pulp

Suthida Kitjavorasatien, Jiraphat Othong, Laddawan Klinmalai, Woralak Pomnoi, Vorathon Pomyen

157-167

Effect of Stone Dust on the Properties of Interlocking Block

Chookiat Choosakul, Tawich Klathae, Suporn Rittipuakdee, Khwanchiwa Yongsata, Sunun Monkaew, Saravut Jaritngam

168-176

Product Development of Teriyaki Sauce Fortified with Cassava

Chaowalit Auppathak, Prassanee Tubbaiyam, Sumapar Thedkwanchai, Suthida Kitjavorasatien, Vorathon Pomyen, Woralak Pomnoi, Laddawan Klinmalai, Jirapat Othong, Premraphi Ooaymaweerahirun

177-188

View All Issues