วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre)

        กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

        กรอบของวารสาร รับพิจารณาบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ ฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตรงตามสาขาของบทความนั้น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยการประเมินแบบ Double-Blind Peer Review (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ) และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ทั้งนี้ การประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เริ่มต้นตั้งแต่บทความที่ส่งเข้ามา วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

        ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://drive.google.com/file/d/1cStpJqQFxVjjAKpGDU9uUH6HZ8E4eABq/view?usp=sharing

ประกาศ เรื่อง “การปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

2022-04-04


          เพื่อให้เป็นการสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท่าน ด้วยการ

ประเมินแบบ Double-Blind Peer Review โดยเริ่มต้นจากบทความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี


บรรณาธิการ

Vol. 17 No. 1 (2023): January - June 2023

Published: 2023-06-30

Effect of Using Sacha Inchi Pressed-Cake as a Substitute for Almond Powder on the Quality of Macaron Shell Product

Wanida Bureepakdee, Thanyaporn Bunsiri, Narinphop Chuaykarn, Siriwan Pruettiwilai

1-13

Diversity of Yeasts and Molds Isolated from Look-pang

Kusumawadee Thancharoen, Authaporn Malasri

27-39

Augmentation of Natural Convection of Vertical Plate using Corona Wind

Jetsadaporn Priyadumkol, Weerachai Chaiworapuek, Saowanit Lekhavat

40-51

Reduction of Defect Rate in Bar Soap Manufacturing Process

Thanate Ratanawilai, Salmee Baraheng, Suriya Jirasatitsin

52-66

Effects of Germinated Brown Rice Flour and Inulin on the Quality of Tteokbokki Flour

Manusanun Dheerakiatkumchorn, Jirawit Kanjanalux, Parisut Chalermchaiwat, Prawta Chantaro

67-76

Antibacterial Potential of Combined Thai Herb Extracts against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, Edwardsiella tarda and Pseudomonas aeruginosa in Dried, Seasoned, and Crushed Squid

Subuntith Nimrat, Pornpimon Soodsawaeng, Sangsuriya Sukhapat, Phodchamarn Noiaresar, Traimat Boonthai, Verapong Vuthiphandchai

77-88

Design and Development of Electric Tricycle with Dual Motor Drive System

Juckamas Laohavanich, Nuchida Suwapaet, Chonlatee Photong

89-101

Improvement of Medical Record Registration Unit Design of Songklanagarind Hospital Using Queueing Models

Nitipat Laomongkholchaisri, Palida Suttishe, Piyakun Kunlaplan, Pasuree Sangsupawanich

129-141

Effect of Okra Mucilage and Basil Seed Mucilage on the Qualities of Roselle Jelly Drink

Woraluk Saengtaratip, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud

182-193

View All Issues