วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยรับพิจารณาบทความทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกรอบของวารสารที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ ฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาของบทความนั้นอย่างน้อย 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ซึ่งจัดประเภทของการ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบ ชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol. 13 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-25

The Simulation of Commercial Vehicle Border Crossing of Thailand – Malaysia : Case study of Sadao Border, Songkhla

Case study of Sadao Border, Songkhla

ปาลิดา สุทธิชี, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

1-12

Heat Transfer Enhancement of a Recovery Hot Water Tank from Waste Heat of Condensing Unit

ปิยะพงษ์ ยารวง, นพรัตน์ เกตุขาว, ทรงพล ผัดวงศ์

24-36

Proteolysis and Lipid Oxidation during ‘Mu som’ Fermentation as Affected by Different Ratios of White and Black Glutinous Rice

Prassanee Tubbiyam, Manat Chaijan, Siriporn Riebroy Kim, Amporn Jamphon, Taweesak Techakriangkrai, Tipakorn Muangteuk

50-65

Drying Kinetics Model of Fermented Soybean Meal Using Hot Air-Drying

Sirayaporn Faksakul, Thanasak Lomthong, Jantima Teeka, Anan Boonpan, Atsadawut Areesirisuk

66-78

Phytochemical and Xanthine Oxidase Inhibitory Activity of Carissa carandas L. Fruit Extract

Nipat Peamaroon, Nuntaporn Moonrungsee, Apaporn Boonmee, Sunisa Suwancharoen, Teerapich Kasemsuk, Jaroon Jakmunee

106-118

Nutritional Values of Snack Products Added with Mulberry Leaf Tea Powder Buri Rum 60

จักรกฤษณ์ ทองคำ, ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, รัชนี คงคาฉุยฉาย

119-127

Surface Modification of Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates

Tithinun Rattanaplome, Worawan Pechurai, Philaiwan Pornprasit, Napat Chantaramee

128-141

Melting Point and Natural Convective Heat Transfer Coefficient of Paraffin Wax

อาจารีย์ ทองอ่อน, เพ็ญศรี ประมุขกุล, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์

156-166

Utilization of Cassava Pulp and Cassava Wastewater for Bioethanol Production

ถวิดา ศรีเมือง, สุภาวดี ผลประเสริฐ

167-175

Increasing Efficiency of the Electrical Appliance Production Process by Line Balancing Method

มานพ ดอนหมื่น, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

176-185

Development of Bread with Riceberry Rice Bran

แสงแข สพันธุพงศ์

186-195

View All Issues

Indexed in tci