Announcements

ประกาศ เรื่อง “การปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

2022-04-04


          เพื่อให้เป็นการสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท่าน ด้วยการ

ประเมินแบบ Double-Blind Peer Review โดยเริ่มต้นจากบทความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี


บรรณาธิการ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

2021-08-25

 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

   

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โทร: 02 665 3777 ต่อ 6645