ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  02 665 3777 ต่อ 6645