เพื่อให้เป็นการสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบทความโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท่าน ด้วยการ

ประเมินแบบ Double-Blind Peer Review โดยเริ่มต้นจากบทความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี


บรรณาธิการ