ศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนป่ากับชายเลนและภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าชายเลน และภูมิปัญญาการใช้ ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทาง เศรษฐกิจของคนในชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเทคนิคการวิจัย เชิง คุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล คือ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนยี่สารจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าการอยู่ร่วมกับป่าชายเลนทำให้คนยี่สารมีภูมิความรู้ในเรื่องปริมาณสัตว์นํ้าในแต่ละแห่งด้วยการดูสีของนํ้า มีภูมิปิญญาในการแปรรูปอาหารจากพืชพันธุ์ไม้และสัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อนำมาบริโภค และมีภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจด้วยการทำสวนป่าโกงกางแบบหมุนเวียนและการผลิตถ่านโกงกางแบบครบวงจรทำให้สามารถ นำถ่านโกงกางส่งขายภายในประเทศและส่งขายยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ป่น เกาหลี ไต้หวัน และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับคนในชุมชน

คำสำคัญ : ภูมิปัญญา, ชุมชนยี่สาร, การใช้ทรัพยากร, ป่าชายเลน

 

Abstract

The purpose of this research was to study coexistence of people with mangrove forest and wisdom of using resources for economic benefits in the Yisan community Samut Songkhram Province, with qualitative research techniques. The sample groubs were 30 of people living in the Yisan community, Tools used in data collection were structured interview, participant and non­participant observation The results showed that coexistence of people with mangrove forest made Yisan people have wisdom concerning the amount of fish in each area by means of a color view of the water, have wisdom concerning food processing of plants and aquatic animals for consumption and have wisdom concerning using resources from mangrove forest for economic benefits by making mangrove farming and producing charcoal for business The mangrove charcoal were traded domestically and internationally such as in Japan, Korea, Thiwan and the United States. They were main revenue for people in the community.

Keywords : Wisdom, Yisan Community, Using Resources, Mangrove Forest

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)