วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (ENGINEERING JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND)

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยละพัฒนา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกสาขา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม) มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับและระดับนานาชาติ
  2. เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย
    และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
  3. สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ
    ในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  4. เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต

  1. บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre) และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  2. สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา เช่น

          - วิศวกรรมโยธา

          – วิศวกรรมไฟฟ้า 

          - วิศวกรรมเครื่องกล

          - วิศวกรรมอุตสาหการ

          - วิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม

          - วิศวกรรมวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี

          - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          – วิศวกรรมยานยนต์

          – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

       3. บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ 

รูปแบบของการกลั่นกรองบทความ
การกลั่นกรองเป็นแบบ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

เชิญชวนส่งบทความวิจัย

2017-04-29

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ใน

"วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" 

วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

โดยบทความจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewed) 

รูปแบบของการกลั่นกรองบทความ
การกลั่นกรองเป็นแบบ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI 

poster-2563-web.jpg

 

 

Vol. 30 No. 4 (2019): October-December

Published: 2019-10-18

EFFECT OF NATURAL FIBERS FROM WASTE MATERIALS ON PROPERTIES OF CEMENT FIBERS CEILING BOARDS

จุฑามาศ ลักษณะกิจ, นันทชัย ชูศิลป์

7-17

THE STUDY OF TRAVEL BEHAVIOR IN BANGKOK FOR ELDERLY TRAVELERS

ชวลิต นรสาร, อุมา สีบุญเรือง

19-29

SHEAR STRENGTHENING OF PRESTRESSED CONCRETE BEAM WITH LARGE OPENING BY CFRP

พชร ช่วยบำรุง, ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์

31-44

THE CONSTRUCTION OF A HOUSING PROJECT WITH REPETITIVE WORKING PATTERNS PART 1 WORKING WITH DIFFERENT SCHEDULES BETWEEN CPM AND RSM

กาญจนา จำนงค์นารถ, สุนีรัตน์ กุศลาศัย

45-57

FAILURE OF IRRIGATION STRUCTURES IN SEVERE ENVIRONMENT

นันทวัฒน์ ขมหวาน, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

59-73

COMPARING CONSTRUCTION PROCESS SIMULATION BETWEEN THE ARENA AND COSMOS PROGRAMS

ณัชพิชชา สุริ, จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

89-104

ALLOWANCE RATES AND UTILITY OF BENEFITS FOR WORKING IN NEW ASEAN COUNTRIES OF THAI ENGINEER

พูนพัชรี จิตต์จำนงค์, นที สุริยานนท์

105-119

THE EFFECT OF ORGANIC SOLVENT RATIOS ON MECHANICAL PROPERTIES AND THERMAL CONDUCTIVITY OF WALKWAY BLOCK FROM WASTE FOAM RESIDUE

กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์, กรกนก บุญเสริม, วีระ หอสกุลไท, ปริญญา จินดาประเสริฐ

121-132

OPTIMUM DESIGN OF REINFORCED CONCRETE FOUNDATION BY FIREFLY ALGORITHM

อัศนัย ทาเภา, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

133-145

FACTOR ANALYSIS FOR BIOMASS COMBUSTION IN BUBBLING FLUIDIZED BED BOILER

ธนกร พุ่มชุมพล, วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ

147-157

DETERMINING AN SEMI-FINISHED PRODUCT INVENTORY POLICY IN A ENAMEL PAINT PRODUCTION

อารยะ ปัญญาเสริฐ, ปวีณา เชาวลิตวงศ์

159-174

View All Issues

ข้อความที่จะเพิ่มเข้าไป Indexed in   

 tci