วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (ENGINEERING JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND)

Announcements

เชิญชวนส่งบทความวิจัย

2017-04-29

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ใน

"วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" 

วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

โดยบทความจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewed) 

รูปแบบของการกลั่นกรองบทความ
การกลั่นกรองเป็นแบบ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI 

posterv4-final_28-01-631.jpg

 

 

Read more about เชิญชวนส่งบทความวิจัย

Current Issue

Vol. 31 No. 2 (2020): April-June
Published: 2020-06-10

Articles

View All Issues

ข้อความที่จะเพิ่มเข้าไป Indexed in   

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ใน "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม), (เมษายน-มิถุนายน), (กรกฎาคม-กันยายน) และ (ตุลาคม-ธันวาคม) โดยบทความที่จัดส่งจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reveiwed)

 

 tci