ผลการวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทานข้าวแบบหลายวัตถุประสงค์ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Main Article Content

เศรษฐภูมิ เถาชารี
พัฐสุดา ชูติกุลัง
จิรวัฒน์ ตั้งจิตโสมนัส
จิรวดี อินทกาญจน์
กนกนาฏ หาญสิทธิพร

Abstract

In this research article, we will present the results of measuring supply chain performance in the central part of Thailand, start at paddy’s manufacturing group is farmer, the procurement of paddy are agricultural cooperatives middleman, groups of farmers, and central market, the manufacturer of rice are rice mills and agricultural cooperatives, and rice’s dealer group are exporters, Yong, wholesaler and retailer in 3 aspects :1) Quality will focus on measuring %  moisture of paddy, %contamination, %head of rice, %quality and %defect, 2) Cost will focus on measuring the cost of logistics activities by using Activity Based Costing method, and 3) Time will focus on measuring of time spent on logistics activities. The results show that, each group of stakeholders has different performance measures. It is therefore important to focus on the quality, cost and time management of different stakeholder groups, and then enhance the overall efficiency of rice supply chain in central part of Thailand.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์. การส่งออกสินค้าตามโครงสร้าง สินค้าส าคัญของไทย ปี 2556 – 2559. สถิติการค้า ระหว่างประเทศของไทย. 2560. เข้าถึงได้จาก: www.ops3.moc.go.th/export/recode_export/rep ort.asp. [เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2560].
[2] Baykasoglu A, Vahit KV. Application of activitybased costing to a land transportation company: A case study. Int. J. Production Economics. 2008; 116: 308–324.
[3] กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตย, จักรฏฤษณ ดวงพัสตรา. การจัดการโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ: แมรคคอ ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ อิงส์; 2544.
[4] รุธิร์ พนมยงค์. การจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เวลาดี; 2547.
[5] รุธิร์ พนมยงค์, นุจรี สุพัฒน์, ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบ ABC. กรุงเทพฯ: ศูนย์ ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร; 2548.
[6] Lana YJL, Fei P. The implementation of ActivityBased Costing in China : An innovation action research approach. The British Accounting Review. 2014; 34: 634–638.
[7] Vogt J, Pienaar W, Wit PD. Business Logistics Management: Theory and Practice 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2005.
[8] สุพจน์ เหล่างาม. การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน, บทความโลจิสติกส์. เข้าถึงได้จาก: www.logisticscorner.com/index.php?option=co m_content&view=article&id=578:measuringsupply-chain-performance&catid=41:supplychain&Itemid=89. [เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2561].
[9] Jaime A, Palma-Mendoza. Analytical hierarchy process and SCOR model to support supply chain re-design. International Journal of Information Management. 2007; 39: 249–264.
[10] เศรษฐภูมิ เถาชารี. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการ วัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. 2560; 10(2): 95–106.