Published: 2019-12-27

ผลการวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทานข้าวแบบหลายวัตถุประสงค์ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

เศรษฐภูมิ เถาชารี, พัฐสุดา ชูติกุลัง, จิรวัฒน์ ตั้งจิตโสมนัส, จิรวดี อินทกาญจน์, กนกนาฏ หาญสิทธิพร

25-40

กำลังอัดและโครงสร้างจุลภาคของดินลูกรัง-กากกาแฟปรับปรุงด้วยเถ้าลอยจีโอโพลีเมอร์

คุณาพจน์ วงษ์คำ, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์, เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง, จักษดา ธำรงวุฒิ, ชยกฤต เพชรช่วย

65-73