วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางรถเก็บขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

คลอเคลีย วจนะวิชากร
กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์

Abstract

The study aims to solve the vehicle routing problems of garbage trucks of Ubon District, Ubonratchathani Province, by rearranging the route in order to reduce the total overall distance to a minimum which will then reduce the cost and
2 saves time in the scheduled working hours of the garbage truck route. The responsibility of areas covers 3.5 square kilometers, two districts, and seven communities. There are 4 ways for 4 trucks sized 1,200 Kgs. and 600 Kgs. with 45 garbage collection points and totaling 123 km. According to the study, the researcher organized new garbage collection points to 27 garbage collection points and total distance of 87 km. based on Evolutionary Method and Saving Algorithm, there are two cases; one way and two ways. The results of the study found that the Evolutionary Method with one route gives the shortest route with the total distance of, 23.70 kilometers. The distance before the improvement is 73 km., 49.3 km. reduced or 67.53%. The results of the study found that the Evolutionary Method gives a total distance of 33 kilometers when compared to the distance before the adjustment, which was 73 kilometers in total. This shows there is a reduction of 40 kilometers in distance, which is equivalent to 54.79%. Moreover, the research finds that arranging garbage pick up with one route has an overall shorter distance than the two ways route arrangement.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] ณัฐณิชา รุ่งโรจน์ชัชวาล, อินทุอร ศรีสว่าง, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว. การประยุกต์ใช้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ สำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. วารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน. 2559; 4(2): 18–31.
[2] ศุภพัชร พวงแก้ว. วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับปัญหาการจัด เส้นทางเดินรถเก็บขยะตามครัวเรือนโดยใช้คนงานในการ จัดเก็บ. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ. 2553.
[3] สุภกิณห์ สมศรี. การหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี. 2545.
[4] สมบัติ สินธุเชาวน์. การจัดเส้นทางของการเก็บขยะใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. 2557.
[5] ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์. การพัฒนารูปแบบการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่, สารนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สงขลา. 2553.
[6] Sibel A, Bahar YK. A New Model for the Hazardous Waste Location-Routing Problem. Computers and Operations Research. 2007; 34 (5): 1406–1423.
[7] Nanthavanij S, Boonprasurt P, Jaruphongsa W, Ammarapala V. Vehicle Routing Problem with Manual Material Handling: Flexible Delivery Crew–Vehicle Assignment. In: Proceedings of the 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference. Bali; 2008. p. 2905–2911.