ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดตารางการผลิต ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาน

Main Article Content

เชฎฐา ชำนาญหล่อ
จันจิรา คงชื่นใจ
ธนพันธ์ คงทอง
กาญจนา บุญชู

Abstract

This paper focuses on studying an application of the heuristics algorithms. They have developed for parallel machines scheduling in various industries. Three case studies including dishwashing, raw rubber sheet, and sea freight industries have conducted to results comparison. The algorithm used in the production scheduling for all case studies are 6 algorithms, consisting of 4 algorithms derived from the existing algorithms, namely SPT-BL, SPT- UL, EDD-BL, EDD-UL and 2 new algorithms, LBL and LUL. From experimental computing, it founds that
the algorithm suitable for the dishwashing industry and raw rubber sheet industry is the LUL algorithm. The algorithm that is suitable for the sea freight industry is the algorithms namely SPT-UL, EDD-UL and LUL


Keywords: Heuristics, Parallel machines, Production scheduling

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] จันจิรา คงชื่นใจ, เชฎฐา ชำนาญหล่อ และธนพันธ์ คงทอง. 2559. เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตารางการผลิตในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอุปโภค. การประชุมวิชาการด้าน การพัฒนาการ ดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, นนทบุรี, ประเทศไทย, 600-607.
[2] Nikoofarid, E., Kazemi, M., Aalaei, A. and Kayvanfar, V. 2012. Designing a mathematical model for Just-In-Time preemptive identical parallel machine. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(5): 5169-5178.
[3] ทวีพร ขำดี และจักรวาล คุณะดิลก. 2554. การจัดตารางการผลิตสำหรับเครื่องจักรขนานแบบหลายจุดประสงค์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, ชลบุรี, ประเทศไทย, 158-164.
[4] นัฐพงศ์ สุดพุ่ม และสรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์. การจัดตารางการผลิตสำหรับเครื่องจักรแบบขนานโดยมีเวลาเตรียมการผลิตเป็นแบบไม่อิสระ. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ, 329-336.
[5] กัญชลา สุดตาชาติ. 2551. ฮิวริสติกสําหรับการจัดตารางการผลิตเครื่องจักรขนาน กรณีมีเวลาติดตั้งเครื่องจักรและมีข้อจํากัดของเครื่องจักร. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2551, กรุงเทพฯ, 71-78.
[6] กิตติยา สุขสกล. 2555. การพัฒนาโปรแกรมช่วยตัดสินใจวางแผนการจัดตารางการผลิตในระบบเครื่องจักรขนานที่มีความเร็วแตกต่างกัน. ระดับปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[7] ทวีพร ขำดี และ อัจฉรา ภูอ่าง. 2556. การจัดตารางงานการผลิตที่มีความยืดหยุ่นบนเครื่องจักรกลแบบคู่ขนานในอุตสาหกรรมการผลิต. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2556.
[8] เพ็ญนภัส จิรชัย และ ปารเมศ ชุติมา. 2561. การจัดสมดุลสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมลักษณะตัวยูขนานที่มีวัตถุประสงค์จำนวนมากโดยใช้วิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจำแนก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561. 82-97