อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทาน

Main Article Content

ช่วงชัย ชุปวา
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

Abstract

ในกระบวนการเชื่อมเสียดทานนั้นมีตัวแปรหลายตัวที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อม บทความนี้จะนำเสนอถึงอิทธิพลของเวลาในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อม โดยวัสดุที่ใช้ในการทดลองเป็นเหล็กเพลาขาว (AISI 1015) หน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 100 mm.โดยมีชิ้นงานทดลองทั้งสิ้น 2,304 ชิ้น ทำการทดลองภายใต้เวลาในการเสียดทาน 4 ค่าคือ 6, 8, 10, 12 sec ความดันในการเสียดทาน 3 ค่าคือ 103, 206, 309 MPa ความเร็วรอบในการเสียดทาน 4 ค่าคือ 1,100, 1,200, 1,300, 1,400 rpm เวลาในการอัด 4 ค่าคือ 1, 2, 3, 4 sec และความดันในการอัด 4 ค่าคือ 309, 412, 516, 619 MPa จากนั้นนำชิ้นงานมาทดสอบความแข็งแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบ ในการศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์เฉพาะอิทธิพลของเวลาในการเสียดทานเท่านั้น ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเมื่อเวลาในการเสียดทานเพิ่มขึ้นความแข็งแรงของรอยเชื่อมจะมีแนวโน้มลดลง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)