การประเมินสมรรถนะการทำงานและกำลังที่ใช้ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ในแปลงข้าวนาปรังพันธุ์พิษณุโลก 2

Main Article Content

ณัฐพล โสกุดเลาะ
สมโภชน์ สุดาจันทร์
ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
กิตติพงษ์ ลาลุน
อรรถสิทธิ์ สร้อยหิน
พีรณัฐ อันสุรีย์
สิงห์รัญ ชารี
ศักดิ์ดา จำปานา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการทำงาน และกำลังของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว (พันธุ์พิษณุโลก-2) การศึกษามุ่งเน้น 2 ปัจจัยเป็นหลัก คือ ความเร็วขับเคลื่อน 3 ระดับ ได้แก่ 3 4 และ 5 กม./ชม.  และความเร็วเครื่องยนต์ 3 ระดับ ได้แก่ 1200  1400 และ 1600 รอบต่อนาที (ความเร็วลูกนวด 450  525  และ 600 รอบต่อนาที) ค่าชี้ผลในการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทำงาน ความสูญเสียรวม และกำลังที่ต้องการ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ : ผลการศึกษาพบว่าความเร็วขับเคลื่อน ความเร็วเครื่องยนต์ และ ปฏิกริยาสัมพันธ์ มีความแตกต่างทางสถิติที่นัยสำคัญของความสามารถในการทำงาน และกำลังที่ต้องการ ส่วนเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียรวมมีผลเฉพาะความเร็วขับเคลื่อน  เมื่อเพิ่มความเร็วขับเคลื่อน 4- 5 กม./ชม. ด้วยความเร็วเครื่องยนต์ 1400-1600 รอบ/วินาที พบว่า ความสามารถในการทำงานอยู่ในช่วง 5.94-8.79 ไร่/ชม. และกำลังที่ใช้ในเครื่องเกี่ยวนวดอยู่ในช่วง 17.62-23.15 กิโลวัตต์ ผลการทดสอบสมรรถนะและกำลังเครื่อง เกี่ยวนวดข้าวแบบต่อเนื่องในแปลง พบว่า เมื่อความเร็วขับเคลื่อนเฉลี่ย 4.77 กม./ชม. ทำให้ความสามารถในการทำงานเฉลี่ย 8.34 ไร่/ชม. เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียรวมเฉลี่ย 4.08 %  และกำลังที่ต้องการของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่เฉลี่ย 16.42 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วเครื่องยนต์ 1430 รอบ/วินาที   

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

สำนักงานเศรษกิจการเกษตร. (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/bappdata/ files/Outlook%20Q1_2563.pdf

วินิต ชินสุวรรณ, สมชาย ชวนอุดม, วราจิต พยอม. การประเมินความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าว. วารสารวิจัย มข. 2544; 6(1): 59-67.

วินิต ชินสุวรรณ, นิพนธ์ ป้องจันทร์, สมชาย ชวนอุดม, วราจิต พยอม. ผลของอัตราการป้อนและความเร็วลูกนวดที่มีต่อสมรรถนะการนวดของเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 2546; 10(1): 9-14.

วินิต ชินสุวรรณ, นิพนธ์ ป้องจันทร์, สมชาย ชวนอุดม, วราจิต พยอม. ผลของดัชนีล้อโน้มที่มีต่อความสูญเสียในการเกี่ยวของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 2547; 11(1): 7-9.

จุฬาลักษณ์ อยู่ประสพโชค. การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. [วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; 2558.

สาทิส เวณุจันทร์, จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ, มานพ คันธามารัตน์ และ ทรงยศ จันทรมานิตย์. 2548; วิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก. กลุ่มทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร. 27 p.

อติศักดิ์ ไสวอมร. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวข้าวโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ. [วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; 2559.

คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, คธา วาทกิจ, จรูญศักดิ์ สมพงษ์ และยงยุทธ เสียงดัง. วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 2559; 2(2): 97-106.

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ภายใต้การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2562/63 รอบที่ 1. เอกสารรายงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ; 2562.

Sudajan S, Salokhe VM, Triratanasirichai K. Effect of Type of Drum, Drum Speed and Feed Rate on Sunflower Threshing. Biosystems Engineering. 2002; 83(4): 413–21.

Kalsirisilp R. Modification and performance evaluation of Thai-made rice combine harvester. [MEn Thesis]. Asian Institute of Technology: Bangkok Thailand; 2000.

Hunt D. Farm Power and Machinery. 9th Edition, Iowa State University Press, Ames, IOWA; 1995.

Box GE, Hunter WG and Hunter JS. Statistics for Experimenters. John Wiley and Sons: New York; 1978.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว: กรุงเทพฯ; 2540.

RNAM. Test codes & Procedures for Farm Machinery Technical Series No. 12 Second Edition, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; 1995.

Gomez KA and Gomez AA. Statistical Procedures for Agricultural Research. 2nd Edition, John Wiley & Sons: New York; 1984.

FAO Production yearbooks. 1993; 4.

Junsiri C and Chinsuwan W. Prediction Equation for Header Losses of Combine Harvesters When Harvesting Thai Hom Mali Rice. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2009; 31(6): 613-20.