การประยุกต์ใช้แขนหุ่นยนต์อัจฉริยะในระบบการเพาะเลี้ยงปลากัดขนาดเล็ก

Main Article Content

พีรพล จันทร์หอม
สุรเทพ นิลนนท์
วิภาดา วงศ์สุริยา
ภีรศักดิ์ เผ่าผาง
พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลากัดขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลากัดในขวดโหล ด้วยการประยุกต์ใช้แขนหุ่นยนต์แบบโอเพ่นซอร์ส ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาที่พัฒนาขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1) การออกแบบระบบเปลี่ยนน้ำและให้อาหาร 2) การปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ได้กำหนดกรณีศึกษาขึ้นมา 3 กรณี โดยกรณีที่ 1 เป็นการทดสอบความแม่นยำของการเคลื่อนที่ในแนวราบ ส่วนกรณีที่ 2 เป็นการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เปลี่ยนน้ำและการให้อาหาร และกรณีที่ 3 เป็นการทดสอบการทำงานในภาพรวม ผลการทดสอบการทำงานตามโปรแกรมควบคุมแขนหุ่นยนต์นั้น สามารถควบคุมตำแหน่งและทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. สถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เดือนมิถุนายน 2561: 1-18.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ. (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564] เข้าถึงได้จาก: https://www.soc.go.th/wp-content/uploads//slkupload/v62_62.pdf

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม. (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonpathom.

Osaka T, Yakushiji H and Hirata D. Underwater cleaning robot and auxiliary cleaning work machine. European Patents EP2251102A1.USA. 2010; Nov: 17.

Lee DG, Cha BJ, Park SW, Kwon MG, Xu DC, Kim HJ. Development of a vision-based automatic vaccine injection system for flatfish. Aquacultural Engineering. 2013; 54: 78-84.

Antonucci F and Costa C. Precision aquaculture: a short review on engineering innovations. Aquaculture International. 2020; 28: 41–57.

20sffactory. [Internet]. [Cited 2021 September 7]. Available from: https://github.com/20sffactory/ community_robot_arm

Spong MW, Hutchinson S and Vidyasagar M. Robot Modeling and Control, 2nd Ed. USA: John Wiley & Sons Ltd; 2020.

Arduino. [Internet]. [Cited 2021 September 1]. Available: https://www.arduino.cc.

YAT. Swiss federal SBFI project. [Internet]. [Cited 2021 June 20]. Available: https://sourceforge.net/projects/y-a-terminal/.

Lucas JS, Southgate PC and Tucker CS. Aquaculture: Farming Aquatic Animals and Plants, 3rd Edition, USA: Wiley-Blackwell. 2019.

Yue K and Shen Y. An overview of disruptive technologies for aquaculture. Aquaculture and Fisheries. 2022; 7(2): 111-20.