การระบุตำแหน่งการวางสินค้าและความสำคัญของตำแหน่งประตูที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกสำหรับคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บแบบหลายระดับ

Main Article Content

สุฑิฌา อินทนนท์
อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์
คมกฤช ปิติฤกษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้นำเสนอตัวแบบการวางผังคลังสินค้ามาใช้จัดวางสินค้าสำหรับคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บแบบชั้นเดียว และได้นำเสนอรูปแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการวางผังคลังสินค้าแบบหลายชั้น ภายใต้เงื่อนไขสัดส่วนการใช้งานประตูเข้า-ออก เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งานประตูที่ส่งผลต่อตำแหน่งการจัดวางสินค้า จากการทดสอบปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้งานของประตูเข้า-ออกคลังสินค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีรูปแบบการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น รูปแบบคณิตศาสตร์ที่เสนอจึงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับคลังสินค้าที่มีการจัดวางทั้งแบบชั้นเดียวและหลายชั้น โดยมีระยะทางรวมเฉลี่ยในการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งแบบชั้นเดียวและหลายชั้นลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 30.97% และ 37.05% เมื่อเปรียบเทียบกับผังการวางสินค้าในรูปแบบเดิมสำหรับการจัดเก็บแบบชั้นเดียวและหลายชั้น ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Delaram J, Valilaia OF. A novel solution for manufacturing interoperability fulfillment using interoperability service providers. In: Tseng MM, Tsai HY, Wang Y, editors. The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems; 2017 May 3-5; Taichung City, Taiwan. Red Hook, NY: Curran Associates; 2017. p.774-9.

Delaram J, Valilai OF. An architectural view to computer integrated manufacturing systems based on Axiomatic Design Theory. Computers in Industry. 2018; 100: 96-114.

Aghamohammadzadeh E, Malek M and Valilai

OF. A novel model for optimisation of logistics and manufacturing operation service composition in cloud manufacturing system focusing on cloud-entropy. International Journal of Production Research 2020; 58(7): 1987-2015.

Tabatabaei SK, Valilai OF, Abedian A, Khalilzadeh M. A novel framework for storage assignment optimization inspired by finite element method. PeerJ Computer Science. 2021; 7: e378. doi: 10.7717/peerj-cs.378.

Athikulrat K. Increasing warehouse management effciency by material handling case study of oil palm filling plant. KMUTT Research and Development Journal 2018; 41: 225-34.

Bartholdi JJ III, Hackman ST. Warehouse & distribution science. Atlanta: Supply Chain and Logistics Institute; 2019.

Bruccoleri M, Cannella S, Porta GL. Inventory record inaccuracy in supply chains: the role of workers’ behavior. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 2014; 44(10): 796-819.

Gu J, Goetschalckx M, McGinnis LF. Research on warehouse operation: a comprehensive review. European Journal of Operational Research. 2007; 177(1): 1-21.

Tompkins JA, White JA, Bozer YA, Tanchoco JMA. Facilities planning. 4th ed. Welter J, editor. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2010.

Frazelle E. Supply chain strategy: the logistics of supply chain management. New York: McGraw-Hill Education; 2002.

Ramaa A, Subramanya KN, Rangaswamy TM. Impact of warehouse management system in a supply chain. International Journal of Computer Applications. 2012; 54(1): 14-20.

Fontana ME, López JCL, Cavalcante CAV, Noriega JJS. Multi-criteria assignment model to solve the storage location assignment problem. Investigacion Operacional 2020; 41(7): 1019-29.

Guerriero F, Pisacane O, Rende F. Comparing heuristics for the product allocation problem in multi-level warehouses under compatibility constraints. Applied Mathematical Modelling 2015; 39(23-24): 7375-89.

Wild T. Best practice in inventory management. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2002.

Kittithreerapronchai O, Phumchusri N. Warehouse management system. Engineering Journal. 2014; 5(2): 49-62.

doi: 10.4186/ejth.2013.5.2.49.

Kasemset C, Sudphan J. Warehouse storage assignment: the case study of a plastic bag manufacturer. In: Pace T, editor. IEEM 2014. Proceedings of International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management; 2014 Dec 9-12; Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Piscataway, NJ: IEEE; 2014. p.219-22.

Johnson RV. Spacecraft for multi-floor layout planning. Management Science 1982; 28: 407-17.

Srikan M, Monthatipkul C. Efficiency improvement of location assignment of products in a warehouse: a case study of Srithai Superware Public Company Limited, Suksawad branch. WMS Journal of Management. 2013; 2(3): 8-20.

Sukhsupat H, Chandraprakaikul W. Warehouse and selling point area management: case study of XXX., ltd [Thesis]. Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce Din Daeng, Logistics Management; 2015.

Cherdchom U, Peerapattana P. The improvement of warehouse management system to determine storage location for the product: a case study of northeast distribution center. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University. 2019; 21(2): 65-74.

Paveenchana C, Phumchusri N. Optimal storage locations for warehouse efficiency improvement in a haircare manufacturer. Engineering Journal. 2019; 23(5): 141-68.

นิรุทธิ์ วัฒนะแสง, กสิณ รังสิกรรพุม. แบบจําลองค่าที่ดีที่สุดสําหรับการกําหนดตําแหน่งที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยพิจารณาต้นทุนด้านความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉิน. วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2564; 16(1): 81-93.

Tippayawong KY, Sopadang A, Patitad P. Improving warehouse layout design of a chicken slaughterhouse using combined ABC class based and optimized allocation techniques. In: Ao SI, Gelman L, Hukins DWL, Hunter A, Korsunsky AM, editors. WCE 2013. Proceedings of the World Congress on Engineering; 2013 Jul 3-5; London, United Kingdom. Hong Kong: Newswood Limited; 2013. p. 479-83.

Palapan S, Pichitlamken J. Improvement of storage layout for operational efficiency in goods receiving and goods shipping process: case study of dairy milk storage. In: Manisri C, Ruttanasanwongs P, editors. Industrial Challenges in ASEAN Economic Community. Proceedings of IE Network Conference; 2012 Oct 17-19; Cha-am, Phetchaburi. Thailand: Thai Industrial Engineering Journal; 2012. p. 1960-8.

กสิณ รังสิกรรพุม. การวิเคราะห์รูปแบบการวางแผนผังตลาดสดด้วยเทคนิคแบบจำลองมอนติคาโล. วิศวกรรมสาร มก. 2562; 32: 71-82.

Izadinia N, Eshghi K. A robust mathematical model and ACO solution for multi-floor discrete layout problem with uncertain locations and demands. Computers & Industrial Engineering. 2016; 96: 237-48.

Bozer YA, Meller RD, Erlebacher SJ. An improvement-type layout algorithm for single and multiple-floor facilities. Management Science. 1994; 40: 918-32.

Tompkins JA, White JA, Bozer YA, Tanchoco JMA. Facilities planning. 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2010.

Küblera P, Glock CH, Bauernhansl T. A new iterative method for solving the joint dynamic storage location assignment, order batching and picker routing problem in manual picker-to-parts warehouses. Computers & Industrial Engineering 2020; 147: 106645

doi: 10.1016/j.cie.2020.106645.