การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากโหระพา โดยใช้ระบบกลั่นแบบใช้ไอน้ำร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ

Main Article Content

วรพจน์ งามชมภู
ศิวดล กัญญาคำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพา โดยใช้ระบบการกลั่นแบบใช้ไอน้ำร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ โดยระบบกลั่นน้ำมันหอมระเหยที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย 2) ชุดผลิตไอน้ำ และ 3) ชุดควบแน่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อศึกษาศักยภาพของเทคนิคการสกัดนี้ สมรรถนะของกระบวนการกลั่นแบบใช้ไอน้ำร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ จึงถูกเปรียบเทียบกับกระบวนการกลั่นแบบใช้ไอน้ำอย่างเดียวแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการกลั่นแบบใช้ไอน้ำร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ และกระบวนการกลั่นแบบใช้ไอน้ำอย่างเดียว สามารถผลิตน้ำมันหอมระเหยได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน แต่กระบวนการกลั่นแบบใช้ไอน้ำร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ ใช้ระยะเวลาในการกลั่นน้อยกว่ากระบวนการกลั่นแบบใช้ไอน้ำอย่างเดียว โดยคิดเป็นร้อยละ 34.36 ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าในการกลั่นลดลง  ร้อยละ 32.37%

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ตำราวิชาการสุคนธบำบัด. สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพฯ; 2550.

สุรัตน์วดี จิวะจินดา. เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย. (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/distiller

Chemat F, Lucchesi ME, Smadja J, Favretto L, Colnaghi G and Visinoni F. Microwave accelerated steam distillation of essential oil from lavender: A rapid, clean and environmentally friendly approach. Analytica Chimica Acta. 2006; 555(1): 157–60.

Sahraoui N, Vian MA, Bornard I, Boutekedjiret C and Chemat F. Improved microwave steam distillation apparatus for isolation of essential oils comparison with conventional steam distillation. Journal of Chromatography A. 2008; 1210(2): 229–33.

Kusuma HS and Mahfud M. Comparison of conventional and microwave-assisted distillation of essential oil from Pogostemon cablin leaves: Analysis and modelling of heat and mass transfer. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. 2017; 4: 55–65.

Baser KHC and Buchbauer G. Handbook of essential oils: science, technology, and applications. Florida USA, CRC Press, Taylor and Francis Group; 2010.