การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Main Article Content

ปรีชา โพธิ์แพง
อนุกิจ เสาร์แก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย การพัฒนาระบบมี 6 ขั้นตอน 1) ศึกษาและจัดเก็บข้อมูล 2) วิเคราะห์ข้อมูล 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบและทดสอบระบบ 5) นำระบบไปใช้ 6) ประเมินผลระบบ การพัฒนาระบบใช้โปรแกรมภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ระดับ ดี และด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ระดับดี และค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 อยู่ระดับ ดี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฏฐพร พิมพายน. (2548). ระบบจัดการฐานข้อมูล. จาก http://sot.swu.ac.th/CP342/lesson03/ms1t2.htm.

ดุจใจ เรืองเวหา, วาโย เกียรติกนก และพัชรวิภา สุขประเสริฐ, (2548). อินเทอร์เน็ต. จากhttp://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/internet.html.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพครั้งที่ 7. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.

สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. (2547). อินไซท์ PHP 5. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2545). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.