เผยแพร่แล้ว: 2020-11-02

การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัวผ่าน NETPIE

สกรณ์ บุษบง, อมรเพชร ตลับทอง, วราวุธ จอสูงเนิน

61-72