วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum review of science and technology) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 1 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factorโดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดมาจากปณธิานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

สำหรับวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) เพื่อให้วารสารฉบับนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ISSN: 2228-8724 (Print)  ISSN: 2672-9970 (Online)

เปิดรับบทความ และปรับนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy)

2022-01-21

กองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งการปรับนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy) ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/spurst/about/submissions

ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์ Covid-19

2020-04-13

เรียน ผู้เขียนทุกท่าน

 เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น (Work from Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม และสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ (สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น)

อีเมล: research@spu.ac.th

Vol. 13 No. 1 (2021)

Published: 2021-12-14

The Development of the Automatic Gripper for Palm Leaf Manuscripts for Digital Photography

Kittiphat Ratanachan, Sunthorn Sittisakuljaroen, Sarayut Ngerntong, Vatchara Laylak, Narongdet Pattanaphiboon, Phra Sutheerattanabundit, Phramaha Serichon Phanprakhon

54-64

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

Research Facilitation and Development Center (RFDC) Sripatum University

214-219

View All Issues