วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum review of science and technology) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 1 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factorโดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดมาจากปณธิานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

สำหรับวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) เพื่อให้วารสารฉบับนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ISSN: 2228-8724 (Print)  ISSN: 2672-9970 (Online)

แจ้งปรับเปลี่ยนคณะกองบรรณาธิการ (Editorial Team)

2024-02-23

คณะกองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Editorial Team)

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ มหาวิทยาศรีปทุม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอภิมุข สดมพฤกษ์
ฝ่ายศิลปกรรม และจัดทำรูปเล่ม
นางฉวีวรรณ สภาพ
นายสุรัตนชัย ชื่นตา
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ว่าที่ ร้อยตรี สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข
ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ
ดร.ศิริพร ทองแก้ว ผู้จัดการและเลขานุการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ วาราสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2023-11-13

        วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN  ใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อวารสาร (ไทย)         วารสารศรีปทุมปริทัศน์  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร (อังกฤษ)     Sripatum Review of Science and Technology (อังกฤษ)

  เลข ISSN เดิม

 ISSN: 2228 – 8724 (Print)

 ISSN: 2672 – 9970 (Online)

  เลข ISSN ใหม่

   ISSN: 2985 – 1734 (Print)

   ISSN: 2985 – 1742 (Online)

และมีการเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ ตั้งแต่วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ( Vol. 15 No. 1 January – December 2023)  เป็นต้นไป

เปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการประสานงาน

2022-01-31

เพื่อให้การบริหารงานวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง วารสารฯขอแจ้งเปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการประสานงานใหม่ ดังนี้

                E-mail: spujournal@spu.ac.th

 

Vol. 15 No. 1 (2023): January-December

Published: 2023-12-22

Editorial

(Paiboon Punyakapo

01-10

Applying Normalized Difference Vegetation Index from UAV for Fertilizer Cost Reduction in Rice RD33 Cultivation

Kiatkulchai Jitt-Aer, Kriengkrai Thana, Dee Chunsuparerk, Phanchita Vejchasarn, Yotwarit Phansenee

101-114

Instructions for preparing the manuscript

Center for Research Support and Education Quality Assurance Center for Research Support and Education Quality Assurance

130-135

View All Issues