วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum review of science and technology) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 1 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factorโดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดมาจากปณธิานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

สำหรับวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) เพื่อให้วารสารฉบับนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ISSN: 2228-8724 (Print)  ISSN: 2672-9970 (Online)

นโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy)

2020-06-09

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy) ใหม่ ซึ่งมีผลกับบทความที่ส่งเข้ามาในระบบ ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/spurst/about/submissions

ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์ Covid-19

2020-04-13

เรียน ผู้เขียนทุกท่าน

 เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น (Work from Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม และสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ (สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น)

อีเมล: research@spu.ac.th

Vol. 12 No. 1 (2020): January-December

Published: 2020-11-23

Editorial

ไพบูลย์ ปัญญาคะโป (Paiboon Punyakapo)

01-06

The Optimal Selection of Distribution Model with Mixed Integer Programming: A Case Study of Beverage Distribution Firm

Natdhanai Supattananon สุพัฒน์ธนานนท์, Panutporn Ruangchoengchum Ruangchoengchum

37-50

Performance Characteristic of Hydrodynamic Lubrication in Air Journal Bearing

Apichart Chutpongcharoen ฉัตรพงศ์เจริญ, Khanittha Wongseedakaew, Jesda Panichakorn

106-120

View All Issues