การคัดเลือกและแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์กลุ่มเซลลูโลไลติก จากทางเดินอาหารของหนอนนก Tenebrio molitor (SCREENING AND ISOLATION OF CELLULOLYTIC ENZYMES PRODUCING-POTENTLAL BACTERIA FROM THE GUT OF TENEBRIO MOLITOR)

Authors

  • ซัลไลลา แวมะยิ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
  • ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
  • มณฑล เลิศวรปรีชา หน่วยวิจัยการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
  • วิชุดา กล้าเวช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210

Abstract

The objectives of this study were to isolate and screen for cellulase, xylanase and pectinase producing microorganism form the gut of Tenebrio molitor. In this study, screening of  cellulase, xylanase and pectinase producing  microorganism by serial dilution and selective plating technique. The results showed that at least different 11 isolates of microorganism were be isolated from the samples. Only 6 isolates were able to produce cellulase, 9 isolates exhibited to produce xylanase and only 2 isolates indicated to produce pectinase. The enzyme activity assay indicated the highest cellulase, xylanase and pectinase producing strain was MW-I, MW-IV and MW-IX, respectively. The enzyme activity assay revealed that the cellulase, xylanase and pectinase producing –isolated bacteria strains were 1.150, 0.544 and 0.934 Unit/ml respectively. Molecular identification of 16S rRNA gene indicated that isolates MW-I was similarity Enterococcus spp., (98%) MW-IV was similarity Staphylococcus spp. (99%) and MW-IX similarity was Bacillus spp. (98%)  

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Bhat, M. K. (2000). Cellulases and related enzymes in biotechnology. Biotechnology Advance. 18(5): 355-383.
[2] Han, Y. W., and Srinivasan, V. R. (1968). Isolation and characterization of a cellulose-utilizing bacterium. Applied Microbiology. 16(8): 1140-1145.
[3] Li, X. and Gao, P. (1996). Isolation and partial characterization of cellulose-degrading strain of Streptomyces sp. LX from soil. Letter Applied Microbiology. 22(3): 209-213.
[4] Samanta, B. P., Cladera-Olivera, F., Daroit, D. J., and Brandelli, A. (2011). Cellulase-producing Bacillus strains isolated from the intestine of Amazon basin fish. Aquaculture Research. 42(6): 887-891.
[5] Kasana RC., Salwan R., Dhar H., Dutt S., and Gulati, A. (2008). A rapid and easy method for the detection of microbial cellulases on agar plates using gram's iodine. Current Microbiology. 57(5): 503-507.
[6] Collmer and N.T.Keen. (1988). Assay method for pectic enzyme. Method Enzymol.161: 329-399.
[7] Sea-Lee, N. (2007). The production of fungal mammanase cellulase and xylanase using plam kernel meal as a substrate. Walailak journal science and technology. 4(1): 67-82.
[8] Klindworth, A., Pruesse, E., Schweer, T., Peplies, J., Quast, C., Horn, M., and Glockner, F.O. (2013). Evaluation of general 16S ribosomal RNA gene PCR primers for classical and next-generation sequencing-based diversity studies. Nucleic Acids Research. 41(1):1-11.
[9] Miller, G. L. (1959). Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of Reducing Sugar. Analytical Chemistry. 31: 426-428.
[10] Anand, A. A. P., Vennison, S. J., Sankar, S. G. , Prabhu, D. I. G., Vassan, P. T., and Raghuraman, T. (2009). Isolation and characterization of bacteria from the gut of Boxbyx mori that degrade cellulose , xylan , pectin and starch and their impact on digestion. Journal of Insect Science. 107(5): 355-383.
[11] Lehman, R.M., Lundgren, J.G., and Petzke, L.M. (2008). Bacterial communities associated with the digestive tract of the predatory ground beetle, Poecilus chalcites, and their modification by laboratory rearing and antibiotic treatment. Microbial Ecology. 57(2):349–358.
[12] Gusmao, D. S., Santos, A.V., Marini, D.C., de Souza Ruusso E , Peixoto, A.M.D., Junior, M. B., Berbert Molina, M.A., and Lemos, F. J. A. (2007). First isolation of microorganisms from the gut diverticulum of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae): new perspectives for an insect-bacteria association. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 102(8): 919–924.
[13] ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. (2556). เอนไซม์เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 271 หน้า

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

แวมะยิ ซ., สุทธิมุสิก ศ., เลิศวรปรีชา ม., & กล้าเวช ว. (2018). การคัดเลือกและแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์กลุ่มเซลลูโลไลติก จากทางเดินอาหารของหนอนนก Tenebrio molitor (SCREENING AND ISOLATION OF CELLULOLYTIC ENZYMES PRODUCING-POTENTLAL BACTERIA FROM THE GUT OF TENEBRIO MOLITOR). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 63–72. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125103