วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Published: 2018-05-22

ผลของสาหร่าย Scenedesmus sp. ต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อ การผลิตไขมัน (THE EFFECT OF SCENEDESMUS SP. ON REDUCING CARBON DIOXIDE AFFECTING LIPID PRODUCTIVITY)

ครรชิต เงินคำคง, ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, นันท์นภัส เงินคำคง, บัญจรัตน์ โจลานันท์

11-23

การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ISOLATION OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS FROM AVIAN DROPPING AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK CAMPUS)

ภัทธกร บุบผัน, อภิสรา โสมทัศน์, พรสวรรค์ จินพุทธ, ณัฐชาติ ประมงคล, อนุกูล ศรีธวัชพงศ์

128-135

การพัฒนาต้นแบบเครื่องยิงยางรัดริดสีดวงอัตโนมัติ (DEVELOPMENT OF PROTOTYPE OF AUTOMATED HEMORRHOID LIGATOR)

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ, สุภกิจ ขมวิลัย, มัลลิกา รัตนไตรภพ, ชนกันต์ โลหะธีรภาพ

179-187