ผลของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่เติมวัตถุดิบ กลุ่มฟลักซ์ต่างกัน (THE COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION OF LAMPANG KAOLINITE AT DIFFERENT FLUX MATERIAL)

Authors

  • ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Abstract

This research aims to study the influence of the flux material affecting the thermal expansion coefficient of the Lampang kaolin and to find correlation between coefficients of thermal expansion of the Lampang kaolin and the glaze without having the “crazing” defect. The experiments were divided into two parts. Firstly, the experiment studied influence of the flux material affecting the thermal expansion coefficient of the Lampang kaolin. The research suggests that the increasing amount of flux material affected the rise of thermal expansion coefficients of Lampang kaolin. The second part of the research studied deeper in a relationship between Lampang kaolin and the glaze. The result showed that Lampang kaolin and the glaze can be combinded, and the crazing in the glaze can be prevented when the different thermal expansion coefficients of Lampang kaolin and glaze was less than 3.4778 x 10-6๐C-1.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. (2541). เนื้อดินเซรามิก. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
[2] ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์. (2557). วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก. ลำปาง: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
[3] เชี่ยวชาญ แสงทอง. (2553). ผลการแทนที่เฟลด์สปาร์ด้วยอิลไลต์ต่อวิตทริพีเคชั่น และสมบัติของเนื้อ
ดินไตรแอกเซียลพอร์ซเลน. ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์:
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
[4] คชินท์ สายอินทวงศ์. (2559). สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน คุณสมบัติที่สำคัญที่
หลายคนมองข้าม. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559, จาก http://www.thaiceramicsociety.com/ch_heat.php
[5] -------------. (2559). ตำหนิปัญหาร้าวในผลิตภัณฑ์เซรามิก. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559,
จาก http://www.thaiceramicsociety.com/ts_mark_broken.php
[6] ------------. (2559). แนวทางการแก้ไขตำหนิของผลิตภัณฑ์ที่มีผลมาจากค่า COE. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559,
จาก http://www.thaiceramicsociety.com/ts_COE.php
[7] ดรุณี วัฒนศิริเวช; และ สุธี วัฒนศิริเวช. (2552). การวิเคราะห์แร่ดิน เคลือบ และตำหนิในผลิตภัณฑ์
เซรามิก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[8] ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. (2539). เซรามิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[9] อายุวัฒน์ สว่างผล. (2543). วัตถุดิบที่ใช้แพร่หลายในงานเซรามิกส์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

หิรัญชาติอนันต์ ธ. (2018). ผลของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่เติมวัตถุดิบ กลุ่มฟลักซ์ต่างกัน (THE COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION OF LAMPANG KAOLINITE AT DIFFERENT FLUX MATERIAL). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 97–108. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125116