การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ISOLATION OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS FROM AVIAN DROPPING AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK CAMPUS)

Authors

  • ภัทธกร บุบผัน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อภิสรา โสมทัศน์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พรสวรรค์ จินพุทธ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ณัฐชาติ ประมงคล สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อนุกูล ศรีธวัชพงศ์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

Cryptococcosis is a fungal infection caused by Cryptococcus neoformans, a life-threatening infection that is usually manifested as menigeoencephalitis mainly in immunocompromised patients. The objective of this study was to investigate C. neoformans in avian droppings from buildings in the Srinakharinwirot University, Ongkharak campus. A total of one hundred and sixty–one sample of avian droppings was collected from 18 buildings in different regions in Srinakharinwirot University, Ongkharak campus. Each sample was diluted to 10-10 with phosphate buffer saline (PBS) solution and then cultured in Sabouraud dextrose agar medium including Penicillin G sodium. Identification of C. neoformans was performed on the basis of different colonies on Cryptococcus differential agar, presence of capsule on India ink preparation, ureas production of urea base agar medium, phenoloxidase production of Caffeic acid agar medium was also used to confirm C. neoformans. Results of the fungus isolated from 161 samples showed that 52 (32.29%) were positive with C. neoformans. The highest frequency was observed in the droppings from Faculty of Health Science, Medical, nursing student Dormitory, Ongkharak Club, and the Buddha Shrine (50%). Thai wisdom museum not found of C. neoformans in pigeon droppings. The result suggested that C. neoformans were present in avian droppings in the Srinakharinwirot University, Ongkharak campus. Indicated that, it is necessary to have a compaign for prevention and control of C. neoformans infection. In addition, this work will be useful in developing a sanitation plan at the Srinakharinwirot University to handle avian droppings in the campus.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] กัญญา ปรีชาศุทธิ์; และคนอื่นๆ. (2547). เชื้อราที่สำคัญทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่:
ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] Park BJ.; et al. (2009). Estimation of the current global burden of cryptococcal meningitis
among persons living with HIV/AIDS. AIDS. 23(4): 525-530.
[3] Kumarasamy N.; et al. (2003). Natural history of human immunodeficiency virus disease in southern
India. Clin Infect Dis. 36(1): 79–85.

[4] Vajpayee M.; et al. (2003). Spectrum of opportunistic infections and profile of CD4+ counts among
AIDS patients in North India. Infection. 31(5): 336-340.
[5] สํานักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. (2554, 15 พฤศจิกายน).
วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2558, จากhttp://www.aidsthai.org/th/contents/view/5
[6] อภิญญา ฟักทองอยู่. (2013). Cryptococcosis ในผู้ป่วย non-AIDS. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์.
[7] Chowdhary A.; et al. (2012). Environmental prevalence of Cryptococcus neoformans
and Cryptococcus gattii in India: an update. Critical Reviews in Microbiology. 38(1): 1-16.
[8] พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ. (2541). เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาส. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย.
[9] ธันยาการย์ ศรีวรมาศ; และ ธารินี ไชยวงศ์. (2554, ตุลาคม-ธันวาคม). การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus
neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 13(4).
[10] ศมนีย์ ศุขรุ่งเรือง. (2529). เชื้อราก่อโรคและโรคเชื้อรา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจุลชีววิทยา
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
[11] Zimmer BI.; et al. (1984). Pathogenicity of basidiospores of Filobiasidiella neofomans.
Mycothathologia. 1984(85): 149-153.
[12] Sukroongreung S; และผู้อื่น. (1998, December). Pathogenicity of basidiospores of Filobasidiella
neoformans var. neoformans. Med Mycol. 36(6): 419-24.
[13] มาลี นิสสัยสรกานต์. (2553). “อันตรายจากมูลนก”. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.nokkhao.com/birddrop.htm

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

บุบผัน ภ., โสมทัศน์ อ., จินพุทธ พ., ประมงคล ณ., & ศรีธวัชพงศ์ อ. (2018). การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ISOLATION OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS FROM AVIAN DROPPING AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK CAMPUS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 128–135. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125132