การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพา ผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล (THE DEVELOPMENT OF RECOMMENDER SYSTEM FOR E-LIBRARY BY USING COLLABORATIVE FILTERING AND USER PROFILE)

Authors

  • วรนุช ศรีพลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • วงกต ศรีอุไร ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Abstract

The research aimed to design a framework and develop a prototype of the recommender system for E-library by using collaborative filtering and user profile. The dataset were used in this research 1,430 books, level of interest in book groups and 300 users’ preference rates. Development process of this system consisted of two phases: 1) data preparation, matrix table generation, and missing value computation,  2) development of system using PHP language with Microsoft Access database. The system evaluation and development showed that the book can be recommended towards users’ requirement. The system performance was evaluated by precision, recall and F1 measure. The results showed that the precision was 0.83, recall was 0.77 and F1 measure was 0.80. The system was evaluated in term of user satisfaction using questionnaires. The average of user satisfaction towards our system evaluated by 3 specialists was 4.45 with standard deviation of 0.61. The average of user satisfaction towards our system evaluated by 10 general users was 4.50 with standard deviation of 0.60. It can be concluded that the developed system satisfied the users in the good level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Ricci, Francesco, Rokach, Lior and Shapira, Bracha. (2010). Recommender system handbook. New York:
Springer.
[2] Jannach, Dietmar; and other. (2011). Recommender Systems An Introduction. New York: Cambridge
University.
[3] ศลิษา หนูเสมียน. (2554). ระบบแนะนำการเลือกสาขาเพื่อศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาโดยใช้เทคนิคการคัดกรอง
ข้อมูลแบบผสมระหว่างการคัดกรองข้อมูลแบบอิงเนื้อหากับการคัดกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม กรณีศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[4] วรนุช ศรีพลัง; และ วงกต ศรีอุไร. (2555). การประยุกต์ใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมเพื่อแนะนำหนังสือ
สำหรับห้องสมุดออนไลน์. ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ครั้งที่ 8 9-10 พฤษภาคม 2555 โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี. หน้า 533-539. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[5] Ghauth, K.; and Abdullah, N. (2010). “Measuring learner’s performance in e-learning recommender systems”.
Australasian Journal of Educational Technology. 26(6): 764-774.
[6] Wikipedia. (2011). “Wikibooks Subject : Computing”, Wikibooks. Retrieved March, 2011,
from http://en.wikibooks.org/wiki/Subject:Computing
[7] วงกต ศรีอุไร; ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์; และ จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ. (2551). การแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเบาบางของข้อมูลในการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม. วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง. 16(1): 44–52.
[8] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

ศรีพลัง ว., & ศรีอุไร ว. (2018). การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพา ผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล (THE DEVELOPMENT OF RECOMMENDER SYSTEM FOR E-LIBRARY BY USING COLLABORATIVE FILTERING AND USER PROFILE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 150–164. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125190