การพัฒนาต้นแบบเครื่องยิงยางรัดริดสีดวงอัตโนมัติ (DEVELOPMENT OF PROTOTYPE OF AUTOMATED HEMORRHOID LIGATOR)

Authors

  • สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุภกิจ ขมวิลัย หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • มัลลิกา รัตนไตรภพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ชนกันต์ โลหะธีรภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

Hemorrhoids are often found and one of treatments is the rubber band ligator which is easy and less pain. There are many types of the rubber band ligator which are different in material and mechanism. In this research, there are three main objective of development. First, the ligator is easy for sanitization. Second, Rubber band is designed to move automatically supported by the new mechanic design that help reduce contact surface with patient. Third, It is developed with a new design of nozzle and trigger which is autosuction and able to shoot the rubber band simultaneously. Hence, the new portable ligator will be convenient for treatment and mobility. According to the tests, the newly designed ligator can be used properly as expected and it can be developed more in order to reduce the ligator from abroad.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] เกียรติคุณ ไกรพิบูลย์. (2555). ริดสีดวง Hemorrhoids or piles. สืบค้นเมื่อ 2555, จาก http://haamor.com/th/
ริดสีดวง.
[2] วิรัตน์ ทองรอด. (ม.ป.ป.). การใช้ยา พอเพียง. ใน นิตยสารหมอชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: หน้า 337.
[3] Saxena Pradeep. (2015) “Hemorrhoid ligation.” Retrieved 2015, from http://emedicine.medscape.com
/article/1892099-overview
[4] Corman ML. Hemorrhoids. Brown B, McMullan E, LaPlante MM. (2004). Colon and Rectal Surgery.
5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1: 177-244/8.
[5] Bernal JC; et al. (2005). Rubber-band ligation for hemorrhoids in a colorectal unit. A prospective
study. Rev Esp Enferm Dig. 97(1): 38-45.
[6] Scheyer M; et al. (2015). Hemorrhoidal artery ligation (HAL) and rectoanal repair (RAR): retrospective
analysis of 408 patients in a single center. Tech Coloproctol. 19(1): 5-9.
[7] How to use haemoband. (2009). Retrieved 2009, from http://www.haemobandsurgical.com/howTo.html
[8] Haemoband features. (2009). Retrieved 2009, from http://www.haemobandsurgical.com/features.html
[9] Vassiliki Tsikitis. MD. (2015). Anal surgery for hemorrhoids. Retrieved 2015, from
http://emedicine.medscape.com/article/1582358-overview
[10] Gordon SH; & Nivatongs S. Gordon SH, Nivatongs S. (2007). Principles and Practice of Surgery for
Colon, Rectum, and Anus. Third. Informa Health Care, USA, 145-152.
[11] Granet E. (1968, January – February). Hemorrhoidectomy failures: causes, prevention and
management. Dis Colon Rectum. 11(1): 45-48.
[12] Leicester RJ; et al. (1981, November-December). Infrared coagulation: a new treatment for
hemorrhoids. Dis Colon Rectum. 24(8): 602-605.
[13] Anthony Boardman; et al., David Weimer. (2013, August). Cost-Benefit Analysis: Pearson New
International Edition. 4th Ed.
[14] Dickey, W.; and Garrett, D. (2000). Hemorrhoid banding using videoendoscopic anoscopy and a
single-handed ligator: an effective, inexpensive alternative to endoscopic band ligation. The
American journal of gastroenterology. 95(7): 1714-1716.

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

ตั้งจิตสิตเจริญ ส., ขมวิลัย ส., รัตนไตรภพ ม., & โลหะธีรภาพ ช. (2018). การพัฒนาต้นแบบเครื่องยิงยางรัดริดสีดวงอัตโนมัติ (DEVELOPMENT OF PROTOTYPE OF AUTOMATED HEMORRHOID LIGATOR). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 179–187. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125201