การผลิตน้ำส้มควันไม้จากไม้สะเดาด้วยเตาไพโรไลซิสแบบแก๊สหมุนวนปิด (PRODUCING WOOD VINEGAR FROM NEEM WOOD BY CLOSED CIRCULATION GAS PYROLYSIS KILN)

Authors

  • ติณกร ภูวดิน ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (RTER) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ปรีชา ขันติโกมล ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (RTER) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ไมตรี พลสงคราม ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (RTER) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Keywords:

Wood Vinegar, Pyrolysis Kiln, Closed Circulation Gas, Neem Wood

Abstract

The present research article aims to study the optimal conditions for producing wood vinegar by the closed circulation gas pyrolysis kiln and chemical composition of the wood vinegar produced. The capacity of the pyrolysis kiln was 0.018 m3. The closed gas circulation pyrolysis kiln consists of heater, pyrolysis chamber, condenser and blower. The producer gas in the system was employed as working fluid which circulated in the system. The excess gas was filled into the gas bag. Neem wood was examined as biomass. The consumption of biomass was 2 kg. with the moisture content of 13.74% and 0.87%. The gas temperature before entering the pyrolysis kiln was varied at 300, 350 and 400oC. The pyrolysis process was used to the principal structural decomposition of biomass by means of chemical heat, which does not burn directly. Gas circulation flow rate will be adjusted 3 levels at 0.0112, 0.0126 and 0.0137 m3/s. The experimental results indicated that the optimal conditions for producing wood vinegar by the closed circulation gas pyrolysis kiln showed gas circulation flow rate at 0.0126 m3/s and gas temperature before entering the pyrolysis kiln 400oC. The wood vinegar production for high moisture content biomass was 36.55% by weight. Furthermore found that wood vinegar quantity will increased with increasing of the gas temperature in the pyrolysis process, due to higher temperature will affect to the rate of structural decomposition of biomass. But the high flow rate of gas circulation showed decreasing of wood vinegar quantity, due to heat will be removed quickly that make the pyrolysis time was not sufficient. The heat in the system was not fully exploited. The results from the chemical analysis by Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) found that acetic acid was a main compound of wood vinegar which was 44.46%, and phenol was 0.45%. The result of testing acidity - pH was 2.976.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] วิทยา อภัย; และ สมปอง ดีแท้. (2546). น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) สารอินทรีย์ใหม่เพื่อการเกษตรไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการกองวัตถุมีพิษครั้งที่ 4 กรมวิชาการเกษตร. หน้า 166-169.
[2] จิระพงษ์ คูหากาญจน์. (2553). คู่มือการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้. กรุงเทพฯ: เกษตรกรรมธรรมชาติ
[3] นิคม แหลมสัก. (2551). การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้. ใน เอกสารการฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง. จังหวัดตราด.
[4] นำชัย ทนุผล. (2546). น้ำส้มควันไม้ อีกหนึ่งทางเลือกของการเกษตรยั่งยืน. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์. 4(6): 28-31.
[5] ดุรณี โชติษฐยางกูร; และคณะ. (2550). งานวิจัยการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ ในทางการเกษตร. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอมแก่น.
[6] นิติกร วงค์จันทร์แก้ว. (2556). การผลิตน้ำส้มควันไม้จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษกิ่งไม้แห้ง. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[7] นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน. (2552). น้ำส้มควันไม้. วารสารการเกษตรราชภัฏ. 8(2): 66-75.
[8] นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน. (2554). น้ำส้มควันไม้ (ตอนที่ 2). วารสารการเกษตรราชภัฏ. 10(2): 54-63.
[9] ศรีสวรรค์ ทองดี; และคณะ (2559).การศึกษาการผลิตน้ำส้มควันไม้ด้วยเตาไพโรไลซิสที่ใช้แก๊สหมุนวนปิด. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30. จังหวัดสงขลา. หน้า 1246-1250.
[10] สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2553). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. น้ำส้มควันไม้. มผช. 659 / 2553

Downloads

Published

2018-08-16

How to Cite

ภูวดิน ต., ขันติโกมล ป., & พลสงคราม ไ. (2018). การผลิตน้ำส้มควันไม้จากไม้สะเดาด้วยเตาไพโรไลซิสแบบแก๊สหมุนวนปิด (PRODUCING WOOD VINEGAR FROM NEEM WOOD BY CLOSED CIRCULATION GAS PYROLYSIS KILN). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(19, January-June), 50–59. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/140504