วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Published: 2018-08-10

ผลของการบรรจุแบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลาส้มนครนายก (EFFECT OF VACUUM PACKING ON CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF NAKHON-NAYOK TRADITIONAL FERMENTED FISH (PLA-SOM))

ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์, พรรณทิพา เจริญไทยกิจ, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล, น้ำฝน รักขุมแก้ว, พิสุทธิ หนักแน่น

92-105