การศึกษาความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างปุ่มบนสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์คลุมเครือ (A STUDY OF USABILITY OF ELDERLY UPON BUTTON SIZE AND SHAPE ON SMARTPHONE FOR CREATING FUZZY LOGIC MODEL)

Authors

  • ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วีรพงษ์ พลนิกรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Keywords:

Usability, Button Size and Shape, Fuzzy Logic, Elderly

Abstract

Most elderly people have vision problems that affect their use of buttons on smartphone screen. The study of relationship between size and shape of the buttons on smartphone is still limited. Therefore, this research studies the size and shape of smartphone buttons to evaluate their usability. The age and using experience of the elderly were key factors that were used to develop Fuzzy logic model for designing the screen on smartphones.

The research was divided into two stages. In Stage 1, usability was investigated with 25 participants aged 40 to 80 years old, by participants touching the number buttons of various sizes and shapes on Dial screen. In Stage 2, the Fuzzy if-then rule was the main constituent of the Fuzzy logic model that used results from the first stage.     
            The results from the usability found that button size of 19.05 mm has the best usability. Nevertheless, the efficiency was reduced when the size was increased to 21.59 mm. The circle button was easy for the users under the age of 60 to learn, while the square shape was the most suitable for users aged 60 and over. The contribution of this study will be to provide a better model of user interface design that will be useful for smartphone and tablet designers to support elderly users.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] United Nations Population Fund. (2012). Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. United Nations Population Fund. Retrieved January 19, 2016, from https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf
[2] World Health Organisation. (n.d.). Definition of an older or elderly person. Retrieved January 19, 2016 from https://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
[3] United Nations. (n.d.) Executive Summary : World Population Ageing 1950-2050. Retrieved January 21, 2016, from https://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/62executivesummary_english.pdf
[4] มุกดา เดชประพนธ์; และ ปิยวดี ทองยศ. (2557). ปัญหาทางตาที่พบบ่อยและการสร้างเสริมสุขภาพตาในผู้สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 20(1): 1-9.
[5] Pattison, M.; & Stedmon, A. (2006). Inclusive Design and Human Factors: Designing Mobile Phones for Older Users. PsychNology Journal. 4(3): 267-284.
[6] Jin, Z., Plocher, T., Kiff, L. (2007). Touch Screen User Interfaces for Older Adults: Button Size and Spacing. In C. Stephanidis (ed.), HCI 2007. LNCS, vol. 4554, (pp. 933-941). Heidelberg: Springer.
[7] Strengers, J. (2012). Smartphone interface design requirements for seniors. Information Studies 2012, Amsterdam: University of Amsterdam.
[8] Kwahk, J.; & Han, S.H. (2002). A Methodology for Evaluating the Usability of Audiovisual Consumer Electronic Products. Applied Ergonomics. 33: 419–431.
[9] Kim, S., Sekiyama, K.; & Fukuda, T. (2008, September). Pattern Adaptive and Finger Image-guided Keypad Interface for In-vehicle Information Systems. international journal on smart sensing and intelligent systems. 1(3): 572-591.
[10] Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Boston, MA: Academic Press.
[11] Quesenbery, W. (2003). Dimensions of Usability : Defining the Conversation, Driving the Process. Proceedings of the UPA 2003 Conference (Usability Professionals' Association Annual Conference), (pp.1-8). Scottsdale, Arizona.
[12] Plaza, I., Martin, L., Martin, S.; & Medrano, C. (2011). Mobile Applications in an Aging Society: Status and Trend. Journal of Systems and Software. 84(11): 1977-1988.
[13] เลอสม สถาปิตานนท์. (2537). การออกแบบคืออะไร ?. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[14] Bertin, J. (1983). Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. (W.J. Berg, Trans.). Madison, WI: University of Wisconsin Press.
[15] Evans, P.; & Thomas, M. (2013). Exploring the Elements of Design. 3rd ed. Delmar, NY: Cengage Learning.
[16] เครือจิต ศรีบุญนาค; เกษม รักษาเคน; ลัดดา พนัสนอก; วีระพันธุ์ ธงตะทบ; ธวัช ตราชู; และ เจริญ โชติพันธ์. (2542). สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
[17] วิรุณ ตั้งเจริญ. (2539). การออกแบบ. กรุงเทพฯ: โอ.เอ.พริ้นติ้ง.
[18] Lee, C. S.; & Zhai, S. (2009). The Performance of Touch Screen Soft Buttons. Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2009), Boston, Massachusetts. (pp. 309-318). New York: ACM Press.
[19] Carmien, S.; & Manzanres, A.G. (2014). Elders Using Smartphones - a Set of Research Based Heuristic Guidelines for Designers. 8th International Conference, UAHCI 2014, Held as Part of HCI International 2014, June 22-27, 2014, Proceedings, Part II, (pp. 26-37). Heraklion, Crete, Greece.
[20] Tang, C.Y., Fung, K.Y., Lee, E.W.M., Ho, G.T.S., Siu, K.W.M.; & Mou, W.L. (2013). Product form design using customer perception evaluation by a combined superellipse fitting and ANN approach. Advanced Engineering Informatics. 27: 386–394.
[21] Gatto, J.A., Porter, A.W.; & Selleck, J. (2011). Exploring Visual Design: The Elements and Principles. 4th ed.. Worcester, MA: Davis Publications.
[22] Tomita, K. (2015, April 19). Principles and Elements of Visual Design: A Review of the Literature on Visual Design of Instructional Materials. Educational Studies 57, International Christian University. 167-174.
[23] Feeney, K. K. (2012). Encouraging Collaboration Through App Inventor. M.A. in Interdisciplinary Computer Science thesis, Mills College, Oakland, United States.
[24] Han, S.H., Kim, K.J., Yun, M.H., Hong, S.W.; & Kim, J. (2004). Identifying Mobile Phone Design Features Critical to User Satisfaction. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing. 14(1): 15–29.
[25] Looijesteijn, K. (2009). The Design of a Deaf-to-Hearing Communication Aid For South Africans. M.Sc. thesis, Delft University of Technology, Delft, Netherlands.
[26] ศศิพันธ์ นิตยะประภา. (2558). การใช้งานได้ของเว็บไซต์. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 11(2): 70-87.
[27] ISO 9241-11. (1998). Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminals (VDTs) – Part 11 Guidance on Usability. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland: ISO.
[28] Preece, J., Rogers, Y.; and Sharp, H. (2002). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. New York: Wiley & Sons.
[29] Shneiderman, B. (2005). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 4th ed. Massachusetts: Addison Wesley.
[30] The NPD Group. (2013, November 18). Smartphone Data Consumption Is 44 Percent Greater on Larger Screen Phones, According to Npd. Retrieved March 30, 2016, from https://www.connected-intelligence.com/about-us/press-releases/smartphone-data-consumption-44-percent-greater-larger-screen-phones
[31] Karam, A.M. (2015). A Comparison of the Effects of Mobile Device Display Size and Orientation, and Text Segmentation on Learning, Cognitive Load, and User Perception in a Higher Education Chemistry Course. Dissertation, The University of Texas at Austin, Texas, United States.
[32] Clark, J. (2011, November). iPhone App Design: When an Awkward Interface Makes Sense. Retrieved January 21, 2016, from https://www.uie.com/articles/iphone-interface-design
[33] พยุง มีสัจ. (2557). ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Downloads

Published

2018-08-16

How to Cite

จันทร์วิเมลือง ไ., & พลนิกรกิจ ว. (2018). การศึกษาความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างปุ่มบนสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์คลุมเครือ (A STUDY OF USABILITY OF ELDERLY UPON BUTTON SIZE AND SHAPE ON SMARTPHONE FOR CREATING FUZZY LOGIC MODEL). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(19, January-June), 121–135. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/140574