เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างราก ในการปลูกข้าวนาน้ำฝน (SMALL WALKING TYPE RICE TRANSPLANTER WITH ROOT-WASHED SEEDLING FOR RAINED RICE)

Authors

  • สมพร หงษ์กง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  • วัชรายุทธ ลำดวน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Keywords:

Rice Transplanter, Root-Washed Seedling, Rained Rice

Abstract

This study aims to fabrication and testing a small rice transplanter with 2 row for root-washed seedling. The space between rice rows and hills are 30 and 25 cm, respectively. The experiment of the small rice transplanter process is performed as follows; preparing the rice field with 400 m2. Then preparing the seedling of rice-RD6 aged 25, 30, and 35 days. The speed of planting is 30, 45, and 60 rpm respectively. The planting experiment is recorded according to the depth, number of seedlings in each hill, slipping, missing hills planting, working rate, field efficacy, and fuel consumption. The result has shown that the transplanting depth about 5 cm by planted 3 seedling/hill, slipping were 4.62-7.31%, missing hills planting was 4.40-5.23 %. The 30 day of seedling aged is suitable for the small rice transplanter. The 30 rpm of transplanting speed is the lowest rate in missing rice planting in each hill. The working rate is 2.34 Rai/day. The fuel consumption rate were 2.85-3.12 L/rai. To compare with the manual, the small rice transplanter is able to plant 8 times faster than human workforce. In addition the yield received has no difference but the cost is less than the man labor performance, which the cost saving is about 954 Baht/rai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, จาก http://www.oae.go.th
[2] สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. (2559). ผลการผลิตข้าว. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, จาก http://www.thairiceexporters.or.th/production.htm
[3] ไพโรจน์ นะเที่ยง. (2013). ผลจากการใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับการปลูกข้าวแบบนาน้ำตม. วารสารการวิจัยเพื่อชุมชน. 6(1): 15-30.
[4] Rajan Bhatt; and Surinder S. Kukal. (2015). Direct Seeded Rice in South Asia. 18th ed. In Sustainable Agriculture Reviews. Springer International Publishing. pp. 217-252.
[5] สมพล อุชชิน; นงลักษณ์ มาเที่ยง; และ สำลี บุญญาวิวัฒน์. (2539). การทำนาน้ำฝน. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
[6] สมพร หงษ์กง; ณรงค์ หูชัยภูมิ; และ บัญชาล้ำเลิศ. (2556). ชุดปักดำแบบพ่วงติดรถไถนาเดินตาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 5(9): 97-108.
[7] IRRI. (2559). Transplanting. สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2559, จาก http://www.knowledgebank. irri.org
[8] Mori, Y. (1975). Performance evaluation of rice transplanters evaluated by national test. JARQ. 9(3): 152-155.
[9] Regional Network for Agricultural Machinery (RNAM). (1983). Test Codes & Procedures for Farm Machinery, Technical Series No. 12, Regional Network for Agricultural Machinery. Economic and Social Commission for Asia and Pacific. p. 297.
[10] นัย บำรุงเวช. (2546). เครื่องดำนา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.
[11] คนึงศักดิ์ เจียรนัยกุ. (2540). ทดสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เครื่องดำนา. ใน รายงานการวิจัยการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการกองเกษตรวิศวกรรม. กรมวิชาการเกษตร.
[12] Behera B. K., Varshney B. P, Goel A. K. (2009). Effect of Puddling on Puddled Soil Characteristics and Performance of Self-propelled Transplanter in Rice Crop. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Vol. X. Manuscript PM 08 020. September, 2009.
[13] Baboo, B. (1976). Effect of lug angle of cage wheel on traction and puddling performance of dual wheels. M. Tech. diss., Dept. of Farm Machinery and Power. Engineering, G. B. Pant Univ. of Agriculture and Technology. Pantnagar: India.
[14] Meheta, M. L., S. R. Verma, S. K. Mishra, V. K.Shrama. (1975). NATIC. Ludhiana: India. P: 253.
[15] ผดุงศักดิ์ วานิชชัง. (2535). การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องดำนาในสภาพดินทราย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
[16] อนุชิต ฉ่ำสิงห์. (2548). ทดสอบประเมินผลการใช้เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับเตรียมดินในนาข้าวชลประทาน. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร.
[17] ไพบูลย์ แย้มเผื่อน. (2542). การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน: เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 25. กรุงเทพฯ: ชีเอ็นยูเคชั่น.
[18] อนุสรณ์ สรพรหม. (2541). การคืนทุน: เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล.

Downloads

Published

2018-08-16

How to Cite

หงษ์กง ส., & ลำดวน ว. (2018). เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างราก ในการปลูกข้าวนาน้ำฝน (SMALL WALKING TYPE RICE TRANSPLANTER WITH ROOT-WASHED SEEDLING FOR RAINED RICE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(19, January-June), 144–156. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/140588