การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM)

Authors

  • สุรกิจ ทองสุก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Keywords:

Rooftop PV System, Economic Analysis, PVSYST Software

Abstract

This paper presents performance analysis of rooftop pv system on building study case. Actual data obtained from measurement at installation site will be compared to calculation data from PVSYST software in order to study factors that have an effect on power system efficiency. After that, economic analysis to evaluate the feasibility of investment in the proposed systems is studied. Installation costs and energy generation capacity are employed to calculate discount payback period and internal rate of return. Results indicate that the actual system can provide energy close to the simulation system. The amount of energy generated from the photovoltaic system can improve the total energy consumption of the building.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] A. R. Jha. (2010). Solar Cell Technology and Applications. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
[2] Joachim, Luther. (2005). Photovoltaics the Basis for Sustainable Energy Systems and Industrial Innovations. In The 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference.
[3] Cross, B.M. (1994, December). Development, testing and first installations of an integrated solar roof system. In The IEEE First World Conference on Photovoltaic Energy Conversion. 1: 1020-1023.
[4] Desmond W.H. Cai; Sachin Adlakha; Steven H. Low; Paul De Martini; and K. Mani Chandy. (2013, November). Impact of residential PV adoption on Retail Electricity Rates. Energy Policy. 62: 830-843.
[5] Chenvidhya, D; Thongpron, J; Sangpanich, U; Wongyao, N; Kirtikara, K; and Jivacate, C. (2003, May). A Thai National Demonstration Project on PV grid-interactive systems: power quality observation. Proceedings of 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion. 3: 2152-
2154.
[6] Jayasekara, N; and Wolfs, P. (2010, December). Analysis of power quality impact of high penetration PV in residential feeders. In The 20th Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC), pp. 1-8.
[7] Chidi, M; Ipinnimo, O; Chowdhury, S; and Chowdhury, S.P. (2012, July). Investigation of impact of
integrating on-grid home based solar power systems on voltage rise in the utility network. IEEE Power and Energy Society General Meeting, pp. 1-7.
[8] Suresh B. Sadineni; Fady Atallah; and Robert F. Boehm. (2012, April). Impact of roof integrated PV orientation on the residential electricity peak demand. Applied Energy. 92: 204-210.
[9] Zakaria, N.Z; Zainuddin, H; Shaari, S; Sulaiman, S.I; and Ismail, R. (2013, November). Critical factors affecting retrofitted roof-mounted photovoltaic arrays: Malaysian case study. In The 2013 IEEE Conference on Clean Energy and Technology (CEAT). pp. 384-388.
[10] Chattariya Sirisamphanwong; and Nipon Ketjoy. (2012, February). Impact of spectral irradiance distribution on the outdoor performance of photovoltaic system under Thai climatic conditions. Renewable Energy. 38(1): 69-74.
[11] Bruno Lee; Marija Trcka; and Jan L.M. Hensen. (2012, December). Rooftop photovoltaic (PV) systems for industrial halls: Achieving economic benefit via lowering energy demand. Frontiers of Architectural Research. 1(4): 326-333.
[12] Aldo Orioli; and Alessandra Di Gangi. (2014, January). Review of the energy and economic parameters involved in the effectiveness of grid-connected PV systems installed in multi-storey buildings. Applied Energy. 113: 955-969.
[13] Gunawan, A; Hiralal, P; Amaratunga, G.A.J; Tan, K.T; and Elmes, S. (2014, June). The effect of building integration on the temperature and performance of photovoltaic modules. In The 2014 IEEE 40th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). pp. 0776-0781.
[14] D. Chemisana; and Chr. Lamnatou. (2014, April). Photovoltaic-green roofs: An experimental evaluation of system performance. Applied Energy. 119: 246-256.
[15] คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. (2556). การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บนหลังคา. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2559, จาก http://www.erc.or.th

Downloads

Published

2018-08-16

How to Cite

ทองสุก ส., & เง่าพิทักษ์กุล อ. (2018). การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(19, January-June), 157–169. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/140598