การวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูงขาดในเมืองพัทยา CAUSE ANALYSIS AND PREVENTIVE MEASURE OF HIGH VOLTAGE CABLE BROKEN IN PATTAYA CITY

Authors

  • ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร ภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เลิศชัย ระตะนะอาพร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

High Voltage Cable, Distribution System, Pattaya City

Abstract

          The study of statistical data on the occurrence of power outages in area of Pattaya since 2015-2016 and the survey area in the third feeder of south Pattaya sub power station which supply power to Kasetsin road on Pratamnak Hill amount 7.96 circuit-kilometers. The top 3 factors affecting high voltage split in distribution system are the arc of high voltage cable, arc animals and trees over the cable. Thus, the safety measurement are applied to prevent the mensioned problems by monitoring equipment in distribution system by thermographic inspection; installing TR-202 insulators with barrier to protect animals and cutting branches in the direction of distribution system.

           From January 2017 to March 2018, the events of power outages were reduced from 0.67 times/month by average to less than 0.33 times/month by average. The incident was caused by high voltage cable split reduced from 1.5 times/year by average, until the incident is not found at the present time.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร, ภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลิศชัย ระตะนะอาพร, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

References

[1] Sirarot Preechatanapoj. (2014). The Interruption Cause Analysis for 22 KV Distribution System of Provincial Electricity Authority in Pattaya. Dissertation, M.Eng. (Electrical Engineering). Bangkok: The Graduate School Kasetsart University.
[2] Power System Standard Division. (2016). Electrical Equipment in Distribution System Manual. Bangkok: Provincial Electricity Authority.
[3] Natthawuth Somakettarin. (2003). Studies on Effective Strategies to Detect Downed Conductors Events for PEA’s Distribution System. Dissertation, M.Eng. (Electrical Engineering). Bangkok: The Graduate School Kasetsart University.
[4] Thanatpong Pramote. (2002). A Study to Solve the Problem of Partially Insulated Cable in Distribution System for Provincial Electricity Authority. Dissertation, M.Eng. (Electrical Engineering). Bangkok: The Graduate School Kasetsart University.
[5] John Cadick; Mary Capelli-Schellpfeffer; and Dennis Neitzel. (2006). Electrical Safety Handbook. 3rd ed. Texas: McGraw-Hill.

Downloads

Published

2019-07-01

How to Cite

กุลชาติสถาพร ช., & ระตะนะอาพร เ. (2019). การวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูงขาดในเมืองพัทยา CAUSE ANALYSIS AND PREVENTIVE MEASURE OF HIGH VOLTAGE CABLE BROKEN IN PATTAYA CITY. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 52–63. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200143