วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Published: 2019-06-25

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักเพื่อผู้สูงอายุและผลของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณ โพลีฟีนอลทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ FORMULATION OF VEGETABLE PUDDING FOR ELDERLY AND THEIR STORAGE EFFECT ON TOTAL PHENOLICS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES

ชนิกา ฉิมเกิด, น้ำผึ้ง รุ่งเรือง, ภรัณยา ธิยะใจ, ศศิอำไพ พฤฒิพรธานี, ยุราพร สหัสกุล สหัสกุล, ดุลยพร ตราชูธรรม, ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์

64-76

ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES

สินี หนองเต่าดำ, ภัทรกันย์ ชัยรัตน์, วนิดา เจริญผล, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ

193-203