อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ THE INFOGRAPHIC TOPIC OF PREVENTION OF ANIMAL CRUELTY AND PROVISION OF ANIMAL WELFARE ACT, 2014

Authors

  • ณปภัช วชิรกลิ่นขจร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • วันธิชา นารา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • ศิริวรรณ โมรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Keywords:

Infographic, The Act, Animal Cruelty

Abstract

            The objective of this research was 1) to study the process of designing and creating infographic were suitable for presenting information; 2) to develop a publicity media about prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014; 3) to study the satisfaction with the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014. The sample was 50 peoples from Jatujak Market using Accidental sampling.

            The results showed that: 1) the quality assessment result of the 3 multimedia experts towards     the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 was at 4.52 on excellent avg. and; 2) the satisfaction of the sample towards the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 was at 4.17 level on high avg. In sum, it can be concluded that the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 has fulfilled its objectives.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณปภัช วชิรกลิ่นขจร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วันธิชา นารา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ศิริวรรณ โมรา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Downloads

Published

2019-07-01

How to Cite

วชิรกลิ่นขจร ณ., นารา ว., & โมรา ศ. (2019). อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ THE INFOGRAPHIC TOPIC OF PREVENTION OF ANIMAL CRUELTY AND PROVISION OF ANIMAL WELFARE ACT, 2014. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 77–85. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200203