ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายหาดบางแสน และหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี EFFECT OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES ON BENTHIC MACROFAUNA IN BANG SAEN AND WONNAPA BEACHS, CHONBURI PROVINCE

Authors

  • ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Keywords:

Anthropogenic Activities, Sandy Beach, Benthic Macrofauna, Chon Buri Province

Abstract

          The anthropogenic impacts on benthic macrofauna and environmental factors in Bang Saen and Wonnapa beaches, Chon Buri Province were investigated. Three sampling stations were set every 100 m along transect line of each beach. Each station was divided into 2 subsamplings: high water (innermost) station and 10 m offshore (outermost) station. Three taxa of macrofauna were recorded namely polychaetes, bivalves and crustaceans. The number of species of benthic fauna was higher in Bang Saen (12 species) than Wonnapa (9 species). The abundance and biomass of benthic macrofauna in Wonnapa (4-704 inds m-2 and 0.107-70.77 g m-2, respectively) were higher than those in Bang Saen (12-80 inds m-2 and 0.13-58.00 g m-2, respectively) due to the abundance of orbiniid polychaete, Scoloplos sp. and amphipods. The sediment properties including grain size composition and organic matter content, salinity and pH of the interstitial water were the main factors related to distribution and density of benthic macrofauna in these areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

References

[1] Ahn, I.Y.; and Choi, J.W. (1998). Macrobenthic communities impacted by anthropogenic activities in an intertidal sand flat on the west coast (Yellow Sea) of Korea. Marine Pollution Bulletin. 36: 808-817.
[2] Vieira, J.V., Borzone, C.A., Lorenzi, L.; and de Carvalho, F.G. (2012). Human impact on the benthic macrofauna of two beach environments with different morphodynamic characteristics in southern Brazil. Brazilian Journal of Oceanography. 60(2): 135-148.
[3] Defeo, O., McLachlan, A., Schoeman, D.S., Schlacher, T.A., Dugan, J., Jones, A., Lastra, M.; and Scapini, F. (2009). Threats to sandy beach ecosystems: A review. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 81: 1-12.
[4] Bessa, F., Cunha, D., Gonçalves, S.C.; and Marques, J.C. (2013). Sandy beach macrofaunal assemblages as indicators of anthropogenic impacts on coastal dunes. Ecological Indicators. 30: 196-204.
[5] Prachokarn, S.; and Jaritkhuan, S. (1993). Abundance and distribution of benthic macrofauna in Bangsaen beach, Chonburi province. In Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Home Economics, Science, Engineering, Agro-Industry, Economics and Business Administration, Education, Humanities, Natural Resources and Environmental Economics. pp. 594-605. Bangkok: Kasetsart University.
[6] Papageorgiou, N., Arvanitidis, C.; and Eleftheriou, A. (2006). Multicausal environmental severity: a flexible framework for microtidal sandy beaches and the role of polychaetes as an indicator taxon. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 70: 643-653.
[7] Dean, H.K. (2008). The use of polychaetes (Annelida) as indicator species of marine pollution: a review. Revista de Biologia Tropical. 56: 11-38.
[8] Bessa, F., Rossano, C., Nourisson, D., Gambineri, S., Marques, J.C.; and Scapini, F. (2013). Behaviour of Talitrus saltator (Crustacea: Amphipoda) on a rehabilitated sandy beach on the European Atlantic Coast (Portugal). Estuarine, Coastal and Shelf Science. 117: 168-177.
[9] Saensuk Municipality. (2017). Tourism Statistic in 2007-2015. Retrieved February 26, 2017, from http://www.saensukcity.go.th/news/tourism-statistics.html
[10] Manthachitra, V.; and Houdchi, M. (2000). Macrobenthic assemblage on the sandy beach of Bangsean and Wonnapa Beaches, Chonburi Province. Thai Fisheries Gazette. 53(3): 248-260.
[11] Srichantapong, K. (2002). Macrobenthic community on sandy beaches of the east of Thailand. Dissertation, Master’s degree (Environmental Science). Chonburi: Graduate school Burapha University.
[12] Day, J.H. (1967). A Monograph on the Polychaeta of Southern Africa, Past 1 Errantia. The British Museum, London: Eyre and Spottiswoode Limited.
[13] Fauchald, K. (1977). The Polychaete Worms Definitions and Keys to the Orders, Families and Genera. Los Angeles: The Natural History Museum.
[14] Swennen, C., Moolenbeek, R.G., Ruttanadakul, N., Hobbelink, H., Dekker, H.; and Hajisamae, S. (2001). The Molluscs of the Southern Gulf of Thailand. Thai Studies in Biodiversity No. 4. Bangkok: the Biodiversity Research and Training Program (BRT).
[15] Buchanan, J.B. (1971). Sediment analysis. In Methods for the study of marine benthos (Holme, N.A. and McIntyre, A.D., eds.). pp. 32-52. Oxford: Blackwell Science.
[16] Nelson, D.W., Sommers, L.E. (1982). Total carbon, organic carbon and organic matter. In Methods of soil analysis Part 2 (Page, A.L., ed.). pp. 539-579. Agronomy Monographs 9. ASA and SSSA, Madison. WI.
[17] Pearson, T.H.; and Rosenberg, R. (1978). Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. Oceanography Marine Biology Annual Review. 16: 229-311.
[18] Diaz, R.J.; and Rosenberg, R. (1995). Marine benthic hypoxia: a review of its ecological effects and the behavioural responses of benthic macrofauna. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 33: 245-303.
[19] Reis, M.D.O, Morgado, E.H, Denadai, M.R.; Amaral, A.C.Z. (2000). Polychaete zonation on sandy beaches of São Sebastião Island, São Paulo State, Brazil. Rev. Bras. Oceanogr. 48(2): 107-117.
[20] de-la-Ossa-Carretero, J.A., Del-Pilar-Ruso, Y., Giménez-Casalduero, F., Sánchez-Lizaso, J.L.; and Dauvin, J.C. (2011). Sensitivity of amphipods to sewage pollution. Estuarine, Coastal and ShelfScience. doi:10.1016/j.ecss.2011.10.020
[21] Paphavasit, N., Wattayakorn, G, Piumsomboon, A.; and Sivaipram, I. (2005). Bangpakong River Estuarine Ecosystem. Bangkok: Chulalongkorn University.

Downloads

Published

2019-07-01

How to Cite

โตอ่อน ณ. (2019). ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายหาดบางแสน และหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี EFFECT OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES ON BENTHIC MACROFAUNA IN BANG SAEN AND WONNAPA BEACHS, CHONBURI PROVINCE. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 86–99. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200207