ผลของปริมาณข้าวกล้องข้าวเหนียวดำงอกต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตในเชิงอาหารฟังชั่น EFFECT OF GERMINATED BLACK GLUTINOUS BROWN RICE CONTENTS ON PRODUCT DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL YOGURT

Authors

  • นิจฉรา ทูลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

Germinated Glutinous Black Brown Rice, GABA, Antioxidant, Yogurt, Consumer Test

Abstract

           This study aimed to produce functional yogurt with high γ-aminobutyric acid (GABA) by using germinated black glutinous brown rice (BGBR). Effect of different germination times (0, 24, 36 and 48 h) on GABA, anthocyanin and DPPH scavenging activity was investigated. It was found that the highest GABA content and DPPH scavenging activity was observed in the samples germinated at 48 h (P ≤ 0.05). The 48 h-germinated BGBR were used for producing 6 yogurt formulas. Some properties of the samples were investigated such as GABA, anthocyanin content, DPPH antioxidants activity and viable LAB count. Also, consumer acceptance (9-point Hedonic scale) of the products were evaluated by consumers (n=200). Principal Component Analysis (PCA) was applied to present relationships among functional properties and consumer acceptances. The results showed that pH of yogurt products decreased from 4.44 to 3.33 with amount of germinated BGBR increased. While, total acidity of the yogurt products increased from 0.67% to 0.87%. The viable LAB counts of yogurt adding 0-80% germinated BGBR were a rage of 1.56 x1010 to 2.75x1010 CFU/ml. This was in the optimal range for promoting the health benefits and considering in accordance with the National Yogurt Association of the United States and Fermented Milks and Lactic acid Bacteria Beverages Association of Japan. Formula containing 70% of germinated BGBR was rated the highest liking scores (5.78-6.16) of all sensory attributes when compared with scores of the other formulas added germinated BGBR (P ≤ 0.05). It contained GABA 55.5 mg/kg, anthocyanin 0.08 mg/kg, IC50 of DPPH 0.18 g equivalent to gallic acid/ml and LAB 1.65x1010 CFU/ml. Therefore, it is probably appropriate formula for producing prototypes product of yogurt added with germinated BGBR, which is valuable as functional yogurt.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นิจฉรา ทูลธรรม, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

References

[1] Kushwaha UKS. (2016). Black Rice Anthocyanin Content Increases with Increase in Altitude of its Plantation. Advances in Plants and Agriculture Research. 5(1): 1-4.
[2] Ichikawa H, Ichiyanagi T, Xu B, Yoshii Y, Nakajima M.; & Konishi T. (2001). Antioxidant activity of anthocyanin extract from purple black rice. Journal of Medicinal Food. 4(4): 211-218.
[3] Ngyuen JS.; & Ooraikul B. (2008). The physic-chemical, eating and sensorial properties of germinated brown rice. Journal of food, agriculture and environment. 6(2): 119-124.
[4] Watcharaparpaiboon W, Laohakunjit N.; & Kerdchoechuen O. (2010). An improve process for high quality and nutrition of brown rice production. Food Science and Technology International. 16: 147-158.
[5] Capanzana MV.; & Buckle KA. (1997). Optimization of germination conditions by response surface methodology of a high amylose rice (Oryza sativa) cultivar. LWT-Food Science and Technology. 30(2): 155-163.
[6] Moongngarm A.; & Saetung N. (2010). Comparison of chemical compositions and bioactive compounds of germinated rough rice and brown rice. Food Chemistry. 122(3): 782-788.
[7] Komatsuzaki N, Tsukahara K, Toyoshima H, Suzuki T, Shimizu N.; & Kimura T. (2007). Effect of soaking and gaseous treatment on GABA content in germinated brown rice. Journal of Food Engineering. 78(2): 556-560.
[8] Patil SB.; & Khan KM. (2011). Germinated brown rice as a value added rice product: A review. Journal of Food Science and Technology. 48(6): 661-667.
[9] Imam MU, Azmi NH, Bhanger MI, Ismail N.; & Ismail M. (2012). Antidiabetic Properties of Germinated Brown Rice: A Systematic Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 1-12.
[10] Chokeprasert P.; & Punya S. (2011). The optimization and development of mixed germinated brown rice. In The Proceeding of Maejo university conference, pp. 169-179. Chiang Mai, Thailand.
[11] Tanganurat P, Yodkum S, Soiyodthong N.; & Mangkit P. 2014. Development of Drinking Yogurt-like Product from Germinated Hom Nil Rice. Agricultural Science Journal. 45(2)(Issue with supplement): 565-568.
[12] TAS 4003-2012. (2012). Thai Agricultural Standard of Germinated Brown Rice. National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. Ministry of Agriculture and Cooperatives.
[13] Bourneow C.; & Santimalai S. (2014). An pulsing and annealing electrical system for production of germinated berry rice. In The Proceeding of Food Innovative Asia Conference, pp. 277-284. Bangkok, Thailand.
[14] Lee S, Yoon BE, Berglund K, Oh SJ, Park H, Shin HS, Augustine GJ.; & Lee CJ. (2010). Channel-mediated tonic GABA release from glia. Science. 330: 790-796.
[15] A.O.A.C. (2000). Official Method of Analysis of Association of Official Analysis Chemist. 17th ed. Virginia: The Association of Official Analytical Chemists, Inc.
[16] MM. Guisti.; & RE. Wrolstad. (2001). Characterization and measurement of anthocyanins by UV-Visible spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry (F1.21-F1.2.13). New York: John Wiley & Sons.
[17] Ohtsubo K, Suzuki K, Yasui Y.; & Kasumi T. (2005). Bio-functional components in the processed pregerminated brown rice by a twin-screw extruder. Journal of Food Composition and Analysis. 18(4): 303-316.
[18] Brand-Williams W., Cuvelier ME.; & Berset C. (1995). Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant. LWT-Food Science and Technology. 28: 25-30.
[19] Kim MH, Ahn SI, Lim, CM, Jhoo JW.; & Kim GY. (2016). Effects of Germinated Brown Rice Addition on the Flavor and Functionality of Yogurt. Korean Journal for Food Science of Animal Resources. 36(4): 508-515.
[20] Macfie HJ, Bratchell N, Greenhoff K.; & Vallis LV. (1989). Designs to balance the effect of order of presentation and first-order carry-over effects in hall tests. Journal of Sensory Study. 4: 129-148.
[21] Karladee D.; & Suriyong S. (2012). Gamma-aminobutyric acid (GABA) content in different varieties of brown rice during germination. Science Asia. 38: 13-17.
[22] RF. Bornstein; & C. Crave-Lemley. (2004). Cognitive illusions: a handbook on fallacies and biases in thinking, judgement and memory. UK: Psychology Press.
[23] Jannoey P, Niamsap H, Lumyong S, Tajima, S, Nomura M.; & Chairote G. (2010). Gamma aminobutyric acid (GABA) accumulations in rice during germination. Chiang Mai Journal of Science. 37(1): 124-133.
[24] Umnajkitikorn K, Faiyue B.; & Saengnil K. (2013). Enhancing antioxidant properties of germinated Thai rice (Oryza sativa L.) cv. Kum Doi Saket with salinity. Journal of Rice Research. 1: 1-8.
[25] Zhang Q, Xiang J, Zhang L, Zhu X., Evers J, van der Werf W.; & Duan L. (2014). Optimizing soaking and germination conditions to improve gamma-amino butyric acid content in japonica and indica germinated brown rice. Journal of Functional Foods. 10: 283-291.
[26] Ding J, Yang T, Feng H, Dong M, Slavin M, Xiong S.; & Zhao S. (2016). Enhancing contents of γ-Aminobutyric acid (GABA) and other micronutrients in dehulled rice during germination under normoxic and hypoxic conditions. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 64: 1094-1102.
[27] Jirapa K, Jarae Y, Phanee R.; & Jirasak K. (2016). Changes of bioactive components in germinated paddy rice (Oryza sativa L.). International Food Research Journal. 23(1): 229-236.
[28] Jiamyangyuen S.; & Ooraikul B. (2009). Effect of germination on antioxidants, textural, and sensorial property of germinated. FDA Journal. 16(1): 25-33.
[29] Chun SI, Lo LMP.; & Kang MY. (2016). Effect of germination on the antioxidant capacity of pigmented rice (Oryza sativa L. cv. Superjami and Superhongmi). Food Science and Technology Research. 22(3): 387-394.
[30] Duitschaever CL, Arnott DR.; & Bullock DH. (1972). Quality evaluation of yogurt produced commercially in Ontario. Journal of Milk and Food Technology. 35: 173-175.
[31] Kroger M.; & Weaver JC. (1973). Confusion about yogurt compositional and otherwise. Journal of Milk and Food Technology. 36: 388-394.
[32] Yim SI, Park JH, Nam SH, Song JH, Cho YS.; & Lee HC. (2012). Properties characterization of tea functional component GABA-containing fermented milks. Journal of the Korean Tea Society. 18: 56-68.
[33] Davis JG. (1970). Laboratory control of yogurt. Dairy Industries. 35: 139-144.
[34]de Silva DCG, Brugnera DF.; & de Abreu LR. (2013). Quantification of lactic acid bacteria and bifidobacteria in goat milk based yogurts with added water-soluble soy extract. African Journal of Food Science. 7(10): 392-398.
[35] Stead D. (1993). The effect of hydroxycinnamic acids on the growth of wine-spoilage lactic acid bacteria. Journal of Applied Bacteriology. 75: 135-141.
[36] Tabasco R, Sanchez-Patan F, Monagas M, Bartolome B, Moreno-Arribas MV, Pelaez C.; & Requena T. (2011). Effect of grape polyphenols on lactic acid bacteria and bifidobacteria growth: resistance and metabolism. Food Microbiology. 28: 1345-1352.
[37] GV. Kozloski. (2002). Biochemistry of ruminants. Santa Maria: UFSM.
[38] Kailasapathy K.; & Rybka S. (1997). L. acidophilus and Bifidobacterium spp.--their therapeutic potential and survival in yogurt. Australian Journal of Dairy Technology. 52: 28-35.
[39] K. Chinabhark (2012). Product Development of Germinated Chaiya Brown Rice Yogurt. Food Science and Technology Program. Science and Technology Faculty. Suratthani: Suratthani Rajabhat University at Thailand.
[40] Heath P, Houston-Price C.; & Kennedy OB. (2011). Increasing food familiarity without the tears. A role for visual exposure?. Appetite. 57: 832-838.
[41] Pliner P. (1982). The effects of mere exposure on liking for edible substances. Appetite. 3: 283-290.
[42] RF. Bornstein; & C. Crave-Lemley. (2004). Cognitive illusions: a handbook on fallacies and biases in thinking, judgement and memory. UK: Psychology Press.

Downloads

Published

2019-07-01

How to Cite

ทูลธรรม น., & บัวเนี่ยว ช. (2019). ผลของปริมาณข้าวกล้องข้าวเหนียวดำงอกต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตในเชิงอาหารฟังชั่น EFFECT OF GERMINATED BLACK GLUTINOUS BROWN RICE CONTENTS ON PRODUCT DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL YOGURT. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 114–129. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200221