ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES

Authors

  • สินี หนองเต่าดำ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ภัทรกันย์ ชัยรัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วนิดา เจริญผล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Hydrocolloids, Rice Flour, Gluten-Free Scone, Texture, Spread Ratio

Abstract

           The purpose of this research was to determine the effect of different hydrocolloids on gluten-free rice scones quality. Seven types of hydrocolloids including carrageenan (CN), carboxymethylcellulose (CMC), guar gum (GG), locust bean gum (LBG), pectin (PT), sodium alginate (SA) and xanthan gum (XG) were added in scone ingredients. It was found that moisture content, lightness (L*) and crumb firmness of gluten-free rice scones with hydrocolloids additions tended to increase as compared to those of control (without hydrocolloids addition). Gluten-free rice scones with XG and CMC additions provided two to three times of firmness higher than that of control. GG and PT additions significantly increased specific volume of gluten-free scones than that of control (P≤0.05). In contrast, XG and CMC additions resulted in significantly lower specific volume of gluten-free scones than that of control (P≤0.05). Hydrocolloids additions brought about decreasing spread ratio of scones, with the exception of CN addition. According to consumer preference test (N=80) using 9-point hedonic scale indicated that slight increase in overall liking scores of gluten-free rice scones were observed when hydrocolloids (CMC, LBG, PT and SA) were added. Overall, XG and CMC additions effected on textural quality in a greater extent than other hydrocolloids used in this study.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สินี หนองเต่าดำ, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภัทรกันย์ ชัยรัตน์, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วนิดา เจริญผล, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

References

[1] Peressini, Donatella; Pin, Monica; & Sensidoni, Alessavdro. (2011, May). Rheology and breadmaking performance of rice-buckwheat batters supplemented with hydrocolloids. Food Hydrocolloids. 25(3): 340-349.
[2] Sciarini, Lorena S.; Ribotta, Pablo D.; León, Alberto E.; & Pérez, Gabriela T. (2010, November). Effect of hydrocolloids on gluten-free batter properties and bread quality. International Journal of Food
Science and Technology. 4(11): 2306-2312.
[3] Preichardt, Leidi D.; Vendruscolo, Claire T.; Gularte, Márcia A.; & Moreira, Angelita da S. (2011, December). The role of xanthan gum in the quality of gluten free cakes: improved bakery products for celiac patients. International Journal of Food Science and Technology. 46(12): 2591-2597.
[4] Jnawali, Prakriti; Kumar, Vikas; & Tanwar, Beenu. (2016, December). Celiac disease: Overview and considerations for development of gluten-free foods. Food Science and Human Wellness. 5(4): 169-176.
[5] Rößle, Christian; Ktenioudaki, Anastasia; & Gallaghe, Eimear. (2011, June). Inulin and oligofructose as fat and sugar substitutes in quick breads (scones): a mixture design approach. European Food Research Technology. 233:167-181.
[6] Mohammadi, Mehrdad; Sadeghnia, Nasim; Azizi, Mohammad-Hossain; Neyestani, Tirang-Reza; & Mortazavian, Amir Mohammad. (2014, July). Development of gluten-free flat bread using hydrocolloids: Xanthan and CMC. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 20(4): 1812-1818.
[7] Houben, Andreas; Höchstötter, Agnes; & Becker, Thamas. (2012, August). Possibilities to increase the quality in gluten-free bread production: an overview. European Food Research Technology. 235(2): 195-208.
[8] Devisetti, Rajesh; Ravi, Ramasamy; & Bhattacharya, Sila. (2015, November). Effect of Hydrocolloids on Quality of Proso Millet Cookie. Food and Bioprocess Technology. 8(11): 2298-2308.
[9] Varavinit, Saiyavit; & Shobsngob, Sujin. (2000, July). Comparative properties of cakes prepared from rice flour and wheat flour. European Food Research and Technology. 211(2): 117-120.
[10] Likitwattanasade, Teerarat; Hongsprabhas,Parichat. (2010, July). Effect of storage proteins on pasting properties and microstructure of Thai rice. Food Research International. 43(5): 1402-1409.
[11] Association of Official Analytical Chemists (AOAC). (2002). Official methods of analysis. 17th ed. Washington, DC: Association of Official Analytical Chemists.
[12] American Association of Cereal Chemist (AACC). (2000). Approved Methods of the American Association of Cereal Chemist. 10th ed. St. Paul, MN, USA: American Association of Cereal Chemist.
[13] Francis, Frederic J.; & Clydesdale, Fergus M. (1975). Food Colorimetry: Theory and Applications.Westport, Connecticut: The Avi Publishing Co., Inc.
[14] Kaur, Maninder; Sandhu, Kawaljit Singh; Arora, AmitPal; & Sharma, Aruna. (2015, June). Gluten free biscuits prepared from buckwheat flour by incorporation of various gums: Physicochemical and sensory properties. LWT-Food Science and Technology. 62(1): 628-632.
[15] Kohajdová, Zlatica; & Karovičová, Jolana. (2009, February). Application of hydrocolloids as baking improvers. Chemical Papers. 63(1): 26-38.
[16] Gómez, Manuel; Ronda, Felicidad; Coballera, Pedro A.; Blanco, Carlos A.; & Rosell, Cristina M. (2007, March). Functionality of different hydrocolloids on the quality and shelf-life of yellow layer cakes. Food Hydrocolloids. 21(2): 167-173.
[17] Rosell, Cristima M.; Rojas, Jose A.; & Barber, Benedito de. (2001, January). Influence of hydrocolloids on dough rheology and bread quality. Food Hydrocolloids. 15(1): 75-81.
[18] Lazaridou, Athina; Duta, Denisa; Papageorgiou, Maria; Belc, Nastasia; & Biliaderis, Costas. (2007, April). Effects of hydrocolloids on dough rheology and bread quality parameters in gluten free formulations. Journal of Food Engineering. 79(3): 1033-1047.
[19] Mezaize, Sandra; Chevallier, Sylvie; Le-Bail, Alain; & de-Lamballerie, Marie. (2009, April). Optimizationof gluten free formulations for french-style breads. Journal of Food Science. 74(3): 140-146.
[20] Bodart, Magali; de Peñaranda, Rodrigue; Deneyer, Arnaud; & Flamant, Gilles. (2008, December). Photometry and colorimetry characterization of materials in daylighting evaluation tools. Building and Environment. 43(12): 2046-2058.

Downloads

Published

2019-07-02

How to Cite

หนองเต่าดำ ส., ชัยรัตน์ ภ., เจริญผล ว., & ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. (2019). ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 193–203. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200470