การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของผงผลึกนาโน SnO2 ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SnO2 NANOCRYSTALLINE POWDER BY HYDROTHERMAL METHOD

Authors

  • เอกพล วิญญายงค์ หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ขวัญฤทัย วงศาพรม หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

Tin Oxide, Hydrothermal Method, Nanocrystalline Powders, Synthesis, Tetragonal Structure

Abstract

            This work reports the synthesis and characterization of nanocrystalline tin oxide (SnO2) powders  prepared by a hydrothermal method. The study has been carried out using X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and UV-vis spectroscopy (UV-vis) techniques. The crystal structure of the samples was studied by X-ray diffraction. The XRD results confirmed the formation of a tetragonal SnO2 structure. The crystalline size of the samples were about 5.2-7.4 nm as evaluated by the XRD data. The TEM and HR-TEM (high-resolution transmission electron microscopy) images show that the samples were formed in small spherical shape with 5.58±0.97 to 7.82±1.32 nm in particles size and a well dirtribution. The corresponding selected-area electron diffraction (SAED) analysis further confirmed the formation of the tetragonal SnO2 without any impurity phases. The optical properties of the samples were explored by optical absorption spectra and the samples band gap in the range of 3.71-3.78 eV. The result suggest that the  heat tretment temperature of hydrothermal process is important to control the size of SnO2 nanoparticles. The size of samples play a significant role on energy band gap of SnO2 nanoparticles.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เอกพล วิญญายงค์, หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขวัญฤทัย วงศาพรม, หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

References

[1] Wen Z, Zhang H, Li Y, Weigen C, Wang Z. (2014, September). Hydrothermal synthesis of hierarchical flower-like SnO2 nanostructures with enhanced ethanol gas sensing properties. Materials Research Bulletin. 57(9): 91-96.
[2] Wongsaprom K. (2013, October). Dilute Magnetic Oxide. Journal of Science and Technology MSU. 32(3): 361-370.
[3] Ateeq A, Ali T, Siddique MN, Ahmad A, Tripathi P. (2017, August). Enhanced room temperature ferromagnetism in Ni doped SnO2 nanoparticles: A comprehensive study. Journal of Applied Physics. 122(8): 1-11.
[4] Joseph DP, Renugambal P, Saravanan M, Raja SP, Venkateswaran C. (2009, September). Effect of Li
doping on the structural, optical and electrical properties of spray deposited SnO2 thin films. Thin
Solid Films. 517(21): 6129-6136.
[5] Ruiping L, Weiming S, Chao S, James I, Shiqiang Z, Kunjie Y; et al. (2017, December). Hydrothermal synthesis of hollow SnO2 spheres with excellent electrochemical performance for anodes in lithium ion batteries. Materials Research Bulletin. 96(4): 443-448.
[6] Zhigang W, Feng Z, Hongchun Y, Ziran J, Kanglian L. (2013, February). Hydrothermal synthesis of flowerlike SnO2 nanorod bundles and their application for lithium ion battery. Materials Characterization. 76(2): 1-5.
[7] Liu J, Luo T, Mouli S, Meng F, Sun B, Li M, Liu J. (2010, January). A novel coral-like porous SnO2 hollow architecture: biomimetic swallowing growth mechanism and enhanced photovoltaic property for dye-sensitized solar cell application. Chemical Communications. 46(3): 472-474.
[8] Dou X, Sabba D, Mathews N, Wong LH, Lam YM, Mhaisalkar S. (2011, August). Hydrothermal synthesis of high electron mobility Zn-doped SnO2 nanoflowers as photoanode material for efficient dye-sensitized solar cells. Chemistry Materials. 23(17): 3938-3945.
[9] Agrahari V, Mathpal MC. Kumar S, Kumar M, Agarwal A. (2016, June). Cr modified Raman, optical band gap and magnetic properties of SnO2 nanoparticles. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 27(6): 6020-6029.
[10] Wang Q, Wang D, Wu M, Liu B, Chen J, Wang T. (2011, June). Porous SnO2 nanoflakes with loose-packed structure: morphology conserved transformation from SnS2 precursor and application in lithium ion batteries and gas sensors. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 72(6): 630-636.
[11] Shimizu K, Katagiri M, Satokawa S. (2011, October). Sintering-resistant and self-regenerative properties of Ag/SnO2 catalyst for soot oxidation. Applied Catalysis B. 108-109(14): 39-46.
[12] Aziz M, Abbas SS, Wan RWB. (2015, January). Size-controlled synthesis of SnO2 nanoparticles by sol-gel method. Materials Letters. 91(2): 31-34.
[13] Agrahari V, Mathpal MC, Kumar S, Kumar M, Agarwal A. (2015, February). Investigations of optoelectronic properties in DMS SnO2 nanoparticles. Journal of Alloys and Compounds. 622(5): 48-53.
[14] Song KC, Kim JH. (2000, February). Synthesis of high surface area tin oxide powders via water-in-oil microemulsions. Powder Technology. 107(3): 268-272.
[15] Kimura H, Fukumura T, Kawasaki M, Inaba K, Hasegawa T, Koinuma H. (2002, January). Rutile-type oxide-diluted magnetic semiconductor: Mn-doped SnO2. Applied Physics Letters. 80(94): 1-7.
[16] Huang J, Liu J, Li X, Liu H, Zhang Y. (2013, June). Effect of different ethanol/water solvent ratios on the morphology of SnO2 nanocrystals and their electrochemical properties. Materials Science in Semiconductor Processing. 16(3): 742-746.
[17] Wen Z, Zheng F, Liu K. (2012, February). Synthesis of porous SnO2 nanospheres and their application for lithium-ion battery. Materials Letters. 68(3): 469-471.
[18] Xue C, Yong-chun S, Yong-neng H, Guang-ping L, Chang L. (2013, March). Integrated process of large-scale and size-controlled SnO2 nanoparticles by hydrothermal method. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 23(3): 725-730.
[19] Yospanya J, Banrit O. (2014, May). Synthesis and magnetic properties of SnO2 and Co-doped SnO2 nano-structures by hydrothermal method. Bs.C. (Physisc). Mahasarakham: Mahasarakham University.
[20] Fan WL, Zhao W, You LP, Song XY, Zhang WM, Yu HY; et al. (2004, December). A simple method to synthesize single-crystalline lanthanide orthovanadate nanorods. Journal of Solid State Chemistry. 177(12): 4399-4403.
[21] Rajesh N, Kannan JC, Krishnakumar T, Leonardi SG, Neri G. (2014, April). Sensing behavior to ethanol of tin oxide nanoparticles prepared by microwave synthesis with different irradiation time. Sensors and Actuators B: Chemical. 194(5): 96-104.
[22] Gondal MA, Drmosh QA, Saleh TA (2010, September). Preparation and characterization of SnO2 nanoparticles using high power pulsed laser. Applied Surface Science. 256(23): 7067-7070.
[23] Gnanam S, Rajendran V. (2010, November). Preparation of Cd-doped SnO2 nanoparticles by sol–gel route and their optical properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 56(2): 128-133.
[24] Gu F, Wang S, Cao H, Li C. (2008, March). Synthesis and optical properties of SnO2 nanorod. Nanotechnology. 19(9): 095101-099801.
[25] Chaisitsak S. (2011, July). Nanocrystalline SnO2: F Thin Films for Liquid Petroleum Gas Sensors. Journal of Sensors. 11(7): 7127-7140.
[26] Subramanyam K, Sreelekha N, Murali G, Reddy DA, Vijayalakshmi RP. (2014, December). Structural, optical and magnetic properties of Cr doped SnO2 nanoparticles stabilized with polyethylene glycol. Physica B. 454(23): 86-92.
[27] Karunakaran C, Raadha SS, Gomathisankar P. (2013, February). Microstructures and optical, electrical and photocatalytic properties of sonochemically and hydrothermally synthesized SnO2 nanoparticles. Journal of Alloys and Compounds. 549(4): 269-275.
[28] Feng G, Shu FW Meng KL, Guang JZ, Dong X, Duo RY. (2004, May). Photoluminescence Properties of SnO2 Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Method. Journal of Physical Chemistry B. 108(24): 8119-8123.

Downloads

Published

2019-07-02

How to Cite

วิญญายงค์ เ., & วงศาพรม ข. (2019). การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของผงผลึกนาโน SnO2 ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SnO2 NANOCRYSTALLINE POWDER BY HYDROTHERMAL METHOD. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 204–215. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200481