ผลของการใช้สตีเวียและมอลทิทอลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ การทดสอบทางประสาทสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเชอร์เบทหม่อน (EFFECTS OF STEVIA AND MALTITOL ON PHYSICO-CHEMICAL, SENSORY, NUTRITIONAL, AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF MULBERRY SHERB)

Authors

  • นาตยา อังคนาวิน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

Mulberry, Sherbet, Stevia, Maltitol, Anthocyanin

Abstract

          The objective of this research was to study the effects of using stevia and maltitol as sugar substitute on physico-chemical, sensory, as well as nutritional and antioxidant properties of mulberry sherbet. Data were analyzed in terms of mean and variance. Duncan’s New Multiple Range Test at a 95% confidence interval was used to compare the mean values. The result showed that the substitution of 50% sugar with stevia, decreased total soluble solid and melting rate significantly from the control formula (100% sugar) but no significant differences in viscosity, overrun and pH. Replacing all sugar content with maltitol the physical properties (total soluble solids, viscosity, overrun and color) of ice cream were similar to the control. The sensory evaluation showed no significant differences among formula tested. When nutrition considering, the best formula is with 50% stevia substitution for sugar and with mulberry pomace added showed the moderate score (with a mean value of 7.07±0.82). Compared to the control formula, it contained 79.31±0.00 Kcal/100g, a 29.13% less calories, a 2.87% less carbohydrate, a low level of fat (0.19 grams/100 grams), but a statistically higher level (p < 0.05) of protein, dietary fiber and ash contents. It also contained a statistically higher content (p < 0.05) of anthocyanin, phenolic compounds, as well as antioxidant capacity from FRAP and DPPH than the control formula. The use of stevia, a natural sweetener, as well as maltitol as a substitute for sugar in sherbet has shown as an alternative option for consumers looking for low-sugar and low-fat ice cream. Moreover, the phytochemical found in mulberry is also beneficial to reduce the risk of obesity and various non-communicable diseases.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Wichai Aekplakorn, Hataichanok Puckcharern, Kthaikla Thaikla, and Warapone Satheannoppakao. (2016). Thai National Health Examination Survey, (NHES V). Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publising House.
[2] Matthias, D. Eisner., Hans, Wildmoser., and Erich J. Windhab. (2005, August). Air cell microstructuring In high viscous Ice cream matrix. Colloids and surfaces A: Physicochemical and engineering aspects. 1-3(263), 390-399.
[3] Natcharat Paekul, Lily Ingsrisawang, and Tasanee Limsuwan. (2014, May-August). Effect of Sugar Substitutes Sucralose and Maltitol on Sensory, Physical and Chemical Characteristics of Sherbet Ice Cream. Journal of Home Economics. 57(2), 21-30.
[4] Pisamai Kulkanjanatorn. (2014). Stevia…Sweet Choice…For Healthy. Retrieved from http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
[5] Figlewicz, D.P., Ioannou, G., Bennett, Jay J., Kittleson, S., Savard, C., and Roth, C.L. (2009, December). Effect of moderate intake of sweeteners on metabolic health in the rat. Physiology & Behavior. 5(98), 618-624.
[6] Sookjai Choojun. (2012). Low-Calorie Sweenters: Biological Production, Properties and Utilization. Bangkok: Chulalongkorn University.
[7] Usa Phukasmart. (2013, January-March). Sugar and role of artificial sweeteners. Food Journal. 43(1), 33-39.
[8] Pawlowska, AM., Oleszek, W., and Braca, A. (2008, May). Quali-quantitative analyses of Flavonoids of Morus nigra L. and Morus alba L. (Moraceae) fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 56(9), 3377-3380.
[9] Kaewkaen, P., Tong-un,T., Wattanathorn, J., Muchimapura, S., Kaewrueng, W., and Wongcharoenwanakit, S. (2012, June). Mulberry fruit extract protects against memory impairment and hippocampal damage in animal model of vascular dementia. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. pp. 92-100.
[10] Limsuwan, T., Paekul, N., and Ingsriwan, L. (2014). Effect of butterfly pea extract and flower petals on sensory, chemical and microbiological characteristics of sugar-free ice cream. Asian Journal of Food and Agro-Industry. 7(01), 57-67.
[11] Nuntaporn Aukkanit. (2011). Development of Herbal Ice-cream. In Research report. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.
[12] Piyanoot Noiduang, and Sawitre Pooldach. (2010). Production of Low Calories Ice cream from Averrhoa bilimbi Linn. Fruit. In Research report. Bangkok: Siam University.
[13] Orapin Chaiprasop. (2011). Dairy Technology. Bangkok: Ramkhamhang University.
[14] Arbuckle, W.S. (1986). Ice Cream. 4th ed. New York: Van Nostrand Reinhold.
[15] Ohmes, R.L., Marshall, R.T., and Heymann, H. (1998, May). Sensory and physical properties of Ice creams containing milk fat or fat replacers. Journal Dairy Science. 81(5), 1222-1228.
[16] AOAC. (2000). Official Methods of Analysis of AOAC international. 17th ed. USA.
[17] Jean-Yu, Hwang, Yung-Shin, Shyu, and Cheng-Kuang, Hsu. (2009, March). Grape wine lees improves the rheological and adds antioxidant properties to ice cream. Science Direct. 42(1): 312-318.
[18] Wrolstad Ronald E. (2000). Characterization and measurement of anthocyanins by UV-visible Spectroscopoy. In Handbook of Food Analytical Chemistry. Wrolstad, Ronald E, Acree, T.E., Decker,E.A., Penner, M.H., Reid, D.S., Schwartz, SJ., Shoemaker, C.F., Smith D., and Sporns, P. p. 19. Hoboken, New Jersey, Canada: John Wiley & Sons, Inc.,
[19] Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., Cisneros-Zevallos, L., and Hawkins B.D. (2006, September-November). Comparison of ABTS, DPPH, FRAP and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. Journal of Food Composition and Analysis. 19(6-7), 669-675.
[20] Kubola, J., and Siriamornpun, S. (2008, October). Phenolic contents and antioxidant activities of bitter gourd (Momordica charantia L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in vitro. Food Chemistry. 110(4), 881-890.
[21] Marshall, R.T., and Arbuckle, W.S. (1996). Ice Cream. 5th ed. New York: Chapman & Hall.
[22] Marshall, R.T., Goff, H. D., and Hartel, R.W. (2003). Ice cream. 6th ed. New York: Kluwer Academic Plenum Publishers.
[23] Sangkaeo, W., and Praditvattanakul, S. (2014, May-August). The Development of Reduced Calories Ice-Cream Using Sugar Substitution with Stevia Extract. Agricultural Sci. J. 45(2), 717-720.
[24] Alizadeh, M., Azizi-Lalabadi, M., and Kheirouri, S. (2014, January). Impact of using stevia on physiochemical, sensory, rheology and glycemic Index of soft ice cream. Food and Nutrition Sciences. 5: 390-396.
[25] Ercisli, S., and Orhan, E. (2006). Chemical composition of white (Morus alba), red (Morus rubra) and black (Morus nigra) mulberry fruit. Food Chemistry. 103(4), 1380-1384.
[26] Alizadeh, M., Azizi-Lalabadi, M., Hojat-ansari, H., and Kheirouri, S. (2014). Effect of Stevia as a
Substitute for Sugar on Physicochemical and Sensory Properties of Fruit Based Milk Shake. Journal of Scientific Research & Reports. 3(11), 1421-1429.
[27] Wasan Nuipirom. (2003). Mulberry and Processing. Bangkok. Department of Agriculture Ministry of Agriculture and Cooperation.

Downloads

Published

2020-03-27

How to Cite

อังคนาวิน น. ., เตชะเกรียงไกร ท. ., & ลิ้มสุวรรณ ท. . (2020). ผลของการใช้สตีเวียและมอลทิทอลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ การทดสอบทางประสาทสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเชอร์เบทหม่อน (EFFECTS OF STEVIA AND MALTITOL ON PHYSICO-CHEMICAL, SENSORY, NUTRITIONAL, AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF MULBERRY SHERB). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(22, July-December), 78–90. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/240352