วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

Published: 2019-12-26

ผลของอุณหภูมิการแช่เย็นขั้นปฐมภูมิต่อการสูญเสียน้ำหนักของซากสุกรและคุณภาพ ของเนื้อสันนอก (EFFECT OF PRIMARY CHILLING TEMPERATURE ON WEIGHT LOSS OF PORCINE CARCASS AND QUALITY OF SIRLOIN MEAT)

กาญจนา ทองรัตนตรัย, จุฑามาศ ธรรมชัยกุล, นิพร เดชสุข, มณฑิรา นพรัตน์, โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

1-12

ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดและปริมาณแกลลิกในผลมะขามป้อมสด และผลมะขามป้อมดองจากห้าแหล่งสายพันธุ์ (TOTAL PHENOLIC AND GALLIC ACID CONTENTS IN FRESH AND PRESERVED EMBLICA OFFICINALIS GAERTN FRUITS FROM FIVE DIFFERENT VARIETIES)

ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์, อมรรัษฏร์ พิกุลทอง , มณีรัตน์ มีพลอย , ไมตรี มัณยานนท์, นลินาสน์ จิตร์พรหม , ปนิดา บรรจงสินศิริ , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , เนาวพันธุ์ หนูจุ้ย

13-22

การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE)

ชาญวิทย์ สายหยุดทอง, ณัฐวดี แย้มสาย

35-41

การหาสภาวะที่เหมาะสมในขั้นตอนการเพิ่มจำนวนเพื่อปรับปรุงการคัดเลือกเชื้อลิสทีเรีย (MEDIA OPTIMIZATION OF ENRICHMENT PROTOCOL TO IMPROVE LISTERIA SELECTIVITY)

วิภาวดี สงัดกิจ, จิราวรรณ สุภาพรูป, อาณัติ ดีพัฒนา, พิมพ์นิภา หิรัณย์สร, อาลักษณ์ ทิพยรัตน์

174-185