ความหลากชนิดของพืชพื้นล่างของป่าเต็งรังในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (SPECIES DIVERSITY OF UNDERGROWTH OF DECIDUOUS DIPTEROCARP FOREST IN BAN PHRAO COMMUNITY FOREST, WATTHANA NAKHON DISTRICT, SA KAEO PROVINCE)

Authors

  • พนม สุทธิศักดิ์โสภณ สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • จักรพงษ์ รัตตะมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

Keywords:

Species Diversity, Rare Plant, Vulnerable Plant, Invasive Alien Plant

Abstract

          The undergrowth species diversity in Ban Phrao community forest, Watthana Nakhon district, Sa Kaeo province was studied between February 2016 and January 2018. The purposes are to collect plant specimens and to provide the list of plant species. The vegetation type of the study area is deciduous dipterocarp forest at 20-50 m msl. Two hundred and twenty-five species of undergrowth were enumerated. They were classified into four groups as follows, 4 families, 4 genera, 4 species of fern and fern allies, one species of gymnosperm, 41 families, 37 genera, 155 species of dicotyledonous plants and 19 families, 37 genera, 65 species of monocotyledonous plants. The most diversity was Fabaceae with 20 genera
and 26 species. One species of plant in risk status for extinction; Cycas siamensis. Seven species are invasive plant. Five specimens need more information for species identification. These valuable data will be used for the implementation of plant resources management in community forest and conservation for the benefit of sustainable forest resources. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Forest Information Center. (2017). Community Forest. Retrieved from http://forestinfo.forest.go.th/fCom_area.aspx
[2] Information Technology and Communication Group, Sa Kaeo Government Administrative Center. (2017). Sa Kaeo Special Economic Zone. Retrieved from http://www.sakaeo.go.th/sez_sk/
[3] Chayamarit, K. (2001). Handbook of Plant Classification. Bangkok: Prachachon Co., Ltd.
[4] Sookchaloem, D. (2015). Plant Biodiversity Survey. In Mannual of the Forest Study. Sookchaloem, D., Suksard, S., and Trisurat, Y. (Eds.). pp. 63-87. Bangkok: Forest Publishing Fund, Faculty of Forestry, Kasetsart University.
[5] Forest Herbarium. (2011). Tem Smitinand’s Thai Plant Names as Amended in 2557BE. Bangkok: Forest Herbarium, Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
[6] Choopan, T. (2016, July-December). Plant Diversity in Conservation Community Forest, Mueang Mai Kokkruat Subdistrict Municipality, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province. Thai Journal of Botany. 8(2), 201-218.
[7] Thummavongsa, T., Deeprasai, W. and Prajaksood, A. (2014, December). Herbs in Hin Chang Si, Nam Phong National Park, Khon Kaen Province. Thai Journal of Botany. 6(2), 115-123.
[8] Ruenkorn, K. and Bunma, T. (2014). Species Diversity and Utilization of Undergrowth and Poling Plant Species in Ban Lai Pho Agroforest, Bang Rakam District, Phitsanulok Province. Undergraduate Thesis, Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environment Program. Pitsanulok: Naresuan University.
[9] Pornpongrungrueng, P., Triyutthachai, N. and Srisuk, T. (2015, July-December). Flowering plant diversity in riparian forest in Yaakrue and Promlaeng streams, Nam Nao National Park, Phetchabun Province. Thai Journal of Botany. 7(2), 97-110.
[10] Hernandez-Stefanoni, J.L., and Ponce-Hernandez, R. (2004). Mapping the spatial distribution of plant diversity indices in a tropical forest using multi-spectral satellite image classification and field measurements. Biodiversity and Conservation. 13, 2599-2621.
[11] Lamotte, S., Gajaseni, J., and Malaisse, F. (1998). Structure diversity in three forest types of north-eastern Thailand (Sakaerat Reserve, Pak Tong Chai). Biotechnology, Agronomy, Society and Environment. 2(3), 192-202.
[12] Chamchumroon, V., Suphuntee, N., Tetsana, N., Poopath, M. and Tanikkool, S. (2017). Threatened plants in Thailand. Bangkok: Forest Herbarium, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
[13] Pornpongrungrueng, P. (2012). The Sunflower Family (Asteraceae) in Thailand and BiodiversityConservation. Thai Journal of Botany. 4(1), 25-46.
[14] Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP). (2009). Controlling invasive alien species. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment.
[15] Henry, J. Robert. (2005). Importance of plant diversity. In Plant diversity and evolution: genotypic and phenotypic variation in higher plants, pp. 1-5. Oxfordshire: CABI Publishing.

Downloads

Published

2020-03-30

How to Cite

สุทธิศักดิ์โสภณ พ. ., & รัตตะมณี จ. . (2020). ความหลากชนิดของพืชพื้นล่างของป่าเต็งรังในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (SPECIES DIVERSITY OF UNDERGROWTH OF DECIDUOUS DIPTEROCARP FOREST IN BAN PHRAO COMMUNITY FOREST, WATTHANA NAKHON DISTRICT, SA KAEO PROVINCE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(22, July-December), 104–118. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/240371