ยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะประจุ +2 โดยใช้คัฟเฟอรอน (UV-VISBLE SPECTROPHOTOMETRY FOR DETERMINATION OF 2 CHARGED METAL IONS USING CUPFERRON)

Authors

  • อลงกรณ์ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • อรทัย ศรีพันธ์ อาราตรี โคสะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Keywords:

Metal Ions, UV-Visible Spectrophotometry, Cupferron

Abstract

           The indirect determinations of metal ions with +2 charge using UV-Vis spectrophotometric method were studied via the chelating with cupferron. The complexation between metals ions (Cu2+, Pb2+, Zn2+ and Cd2+) and cupferron were formed in this work. The mole ratio between ligand and metal ions for 1:1 was found to be optimal at pH 4.4 of phosphate buffer. The duration time of complexation as 10 min was suitable to form a chelating compound.  The wavelength between 200-500 nm was used for determination of metal ions except for Cd2+ that could not be detected. The limit of detection (LOD) were found as 0.03 , 0.02 and 0.01 mg/L for Cu2+, Pb2+ and Zn2+, respectively. The limit of quantitation (LOQ) for Cu2+, Pb2+ and Zn2+ were presented serially in 0.12, 0.10 and 0.07 mg/L. The recovery of Cu2+, Pb2+ and Zn2+ were 100.31, 98.09 and 103.43%, respectively. The precision in term of %RSD were found respectively as 8.54, 6.78 and 8.25 for Cu2+, Pb2+ and Zn2+.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Tatiane Milão de Oliveira, Jayme Augusto Peres, Maria Lurdes Felsner, Karin Cristiane Justi. (2017). Direct determination of Pb in raw milk by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF AAS) with electrothermal atomization sampling from slurries. Food Chemistry. 229, 721-725.
[2] João B. Pereira Junior, Kelly G.F. Dantas. (2016). Evaluation of inorganic elements in cat’s claw teas using ICP OES and GF AAS. Food Chemistry. 196, 331-337.
[3] Alicia Mollo, Alexandra Sixto, Lucía Falchi, Mariela Medina, Moisés Knochen. (2017). Zinc determination in Tannat wine by direct injection onto graphite tube: Electrothermal AAS as an alternative to flame AAS. Microchemical Joural. 135, 239-244.
[4] Iwona Gęca, Mieczyslaw Korolczuk. (2017). Anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps: Application of a new approach in the course of lead ion determination. Talanta. 171, 321-326.
[5] Könül Babayeva, Serkan Demir, Müberra Andac. (2017). A novel spectrophotometric method for the determination of copper ion by using a salophen ligand, N,N′-disalicylidene-2,3-diaminopyridine. Journal of Taibah University for Science. 11, 808-814.
[6] Georgia Kefala, Anastasios Economou, Michael Sofoniou. (2006). Determination of trace aluminium by adsorptive stripping voltammetry on a preplated bismuth-film electrode in the presence of cupferron. Talanta. 68, 1013-1019.
[7] Anna Koper, Malgorzata Grabarczyk. (2012). Simultaneous voltammetric determination of trace bismuth(III) and cadmium(II) in water samples by adsorptive stripping voltammetry in the presence of cupferron. Journal of Electroanalytical Chemistry. 681, 1-5.

Downloads

Published

2020-03-30

How to Cite

อยู่สำราญ อ. ., & ศรีพันธ์ อาราตรี โคสะ อ. . (2020). ยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะประจุ +2 โดยใช้คัฟเฟอรอน (UV-VISBLE SPECTROPHOTOMETRY FOR DETERMINATION OF 2 CHARGED METAL IONS USING CUPFERRON). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(22, July-December), 201–210. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/240385