การศึกษาทดลองการจัดการความร้อนของหลอดแอลอีดีกำลังสูงโดยใช้อุปกรณ์ระบายความร้อนแบบน้ำร่วมกับแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค (EXPERIMENTAL STUDY ON THE THERMAL MANAGEMENT OF HIGH-POWER LED USING COOLING WATER WITH THERMOELECTRIC)

Authors

  • ธนยศ อริสริยวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ไพศาล นาผล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

High Power LED, Thermal Management, Water Cooling LED, Thermoelectric

Abstract

             The heat generated by high power LEDs has a significant impact on the life time and brightness, so the thermal management is important. This research presents and compares the cooling capacity of high power LEDs that power is 60 Watt using a water cooling device with thermoelectric cooler. The average inlet water temperature was 20oC, water flow rate were varied to 1.96, 4.01, 5.78 and 8.29 L/min and the current was supplied to the thermoelectric cooler were varied to 2, 4 and 6 A. From the experimental result shown that when the water flow rate increases, the temperature of LEDs decreases, but at one point, the temperature of LEDs will increase. When current was supplied to thermoelectric cooler increases, the temperature of LEDs is decreases, but when the supplied current is too low, the temperature of LEDs is higher. The optimal heat dissipation is when the supplied current is 6 A and water flow rate is 5.78 L/min, the average temperature of LEDs is 4.3oC      

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] I. Takai, S. Ito, K. Yasutomi, K. Kagawa, M. Andoh, S. Kawahito (2013). LED and CMOS image sensor based optical wireless communication system for automotive applications. IEEE Photonics J. 5(3): 6801418–6801419.
[2] D.F. Feezell, J.S. Speck, S.P. DenBaars, S. Nakamura. (2013). Semipolar InGaN/GaN lightemitting diodes for high-efficiency solid-state lighting. J. Display Technol. 9(4): 190–198.
[3] J. Cho, E.F. Schubert, J.K. Kim. (2013). Efficiency droop in light-emitting diodes:challenges and countermeasures. Laser Photonics. 7(3): 408–421.
[4] K.S. Yang, C.H. Chung, M.T. Lee, S.B. Chiang, C.C. Wong, C.C. Wang. (2013). An experimental study on the heat dissipation of LED lighting module using metal/carbon foam. Int. Commun. Heat Mass Transfer. 48: 73–79.
[5] N. Narendran, Y. Gu, J.P. Freyssinier, H. Yu, L. Deng. (2004). Solid-state lighting: failure analysis of white LEDs. J. Cryst. Growth. 268(3-4): 449–456.
[6] Y.-W. Chang, C.-H. Cheng, W.-F. Wu, and S.-L. Chen. (2007). An Experimental Investigation of Thermoelectric Air-Cooling Module. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering. 1(9): 466-471.
[7] J. h. Li , B. Ma, R. Wang, L. Han. (2011). Study on a cooling system based on thermoelectric cooler for thermal management of high-power LEDs. Microelectronics Reliability. 51: 2210–2215.
[8] J. Wang, X.-JieZhao, Y. Cai, C. Zhang, W. Bao. (2015). Experimental study on the thermal management of high-power LED headlight cooling device integrated with thermoelectric cooler Package. Energy conversion and Management. 101: 532-540.
[9] M. Kaya. (2014). Experimental study on active cooling System Used for Thermal Management of High-power Multichip Light-Emitting Diodes. The scientific World Journal. 2014: 1-7.
[10] X.-Y. Lu, T. ChaoHua and Y. P. Wang. (2011). Thermal analysis of high power LED package with heat pipe heat sink. Microelectronics Journal. 42: 1257-1262.
[11] Y. Deng, J. Liu. (2010). A liquid metal cooling system for the thermal management of high power LEDs. International Communications in Heat and Mass Transfer. 37(7): 788-791.

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

อริสริยวงศ์ ธ. ., วิริยะศาสตร์ ส. ., & นาผล ไ. . (2020). การศึกษาทดลองการจัดการความร้อนของหลอดแอลอีดีกำลังสูงโดยใช้อุปกรณ์ระบายความร้อนแบบน้ำร่วมกับแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค (EXPERIMENTAL STUDY ON THE THERMAL MANAGEMENT OF HIGH-POWER LED USING COOLING WATER WITH THERMOELECTRIC). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 38–46. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241309