สมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรแบบเปิดภายใน (THE HEAT TRANSFER PERFORMANCE OF AN INTERNAL OPEN LOOP THERMOSYPHON )

Authors

  • ธนาพล สุขชนะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Keywords:

Thermosyphon, Tilt angle, Heat pipe, Horizontal, R-134a

Abstract

            เทอร์โมไซฟอน  This research study is an internal open loop thermosyphon test for the study of heat transfer performance total thermal resistance (Z) and ratio of heat transfer (Q/Q90). The thermosyphon design, the end of tube of the vapor and liquid line are inside the evaporator and the condenser section witch all components of the thermosyphon made of copper tubes. R-134a refrigerant is use as the working fluid with filling ratios of 0.8, 1.0, and 1.2VE. Experiment with constant heat load in the range of 50W to 200W. The condenser cooled by cold water with constant inlet temperature is 25ºC and the constant flow rate of 400 g/min. Effect of tilt angle between 0º to 90º of pipe examined in comparison with the horizontal orientation. The results showed that the experimental thermosyphon was able to transfer heat in horizontal and vertical plan, which the performance of horizontal is lower than the vertical average of about 15%. The smallest total thermal resistance was 0.135 K/W with a heat load of 175W while the best of R-134a was equal to the capacity of the evaporator (1.0VE).

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Y. Dobriansky. (2011). Concepts of self-acting circulation loops for downward heat transfer (reversethermosiphons), Energy Conversion and Management, Vol. 52, pp. 414–425.
[2] H. Hagens, F.L.A. Ganzevles, C.W.M. van der Geld, M.H.M. GrootenH. Milanez, M.B.H. (2007). Air heat exchangers with long heat pipes: Experiments and predictions, Applied Thermal Engineering, Vol. 27, pp. 2426–2434.
[3] H. Jouhara, H. Ezzuddin. (2012). Thermal performance characteristics of a wraparound loop heat pipe (WLHP) charged with R-134A, Energy, Vol. xxx, pp. 1-11.
[4] T. Sukchana, N. Pratinthong. (2016). A two-phase closed thermosyphon with an adiabatic section using a flexible hose and R-134a filling, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 77, pp. 317–326.
[5] T. Sukchana, N. Pratinthong. (2017). Effect of bending position on heat transfer performance of R-134a two-phase close loop thermosyphon with an adiabatic section using flexible hoses, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 114, pp. 527–535.
[6] A. Franco, S. Filippeschi. (2010). Experimental analysis of heat and mass transfer in small dimension two-phase loop thermosyphons, Heat Pipe Science and Technology, An International Journal, Vol.1 (2), pp. 163–182.
[7] E. Manavela Chiapero, M. Fernandino, C.A. Dorao. (2014). Experimental results on boiling heat transfer coefficient, frictional pressure drop and flow patterns for R-134a at a saturation temperature of 34 oC, international journal of refrigeration, Vol. 40, pp. 317-327.
[8] Grooten, M.H.M., Geld, C.W.M. (2009). Predicting heat transfer in long, R-134a filled thermosyphons, ASME Journal of Heat Transfer, Vol. 131, pp. 1-9.
[9] Ali Chehade, A.A., Louahlia-Gualous, H., Le Masson, S., Victor, I., Abouzahab-Damaj, N. (2014). Experimental investigation of thermosyphon loop thermal performance, Energy Conversion and Management, Vol. 84, pp. 671–680.
[10] J. Rudorf. (2008). Thermosiphon Loops for Heat Extraction from the Ground, Study Project Energy Technology School of Industrial Engineering and Management Division of Applied Thermodynamic and Refrigeration.
[11] R. Singh, A. Akbarzadeh, M. Mochizuki. (2007). Miniature Loop Heat Pipe With Flat Evaporator for Cooling Computer CPU, IEEE transactions on components and packaging technologies, Vol. 30, (1).
[12] Vladimir G. Pastukhov, Yury F. Maydanik, Valery I. Dmitrin. (2010). Evelopment and investigation of a cooler for electronics on the basis of two-phase loop thermosyphons, Heat Pipe Science and Technology, An International Journal, Vol. 1(1), pp. 47–57.
[13] T. Sukchana, N. Pratinthong. (2012). A technique of heat pipe filling with R-134a, in: Proc. 10th Eco-energy and Materials Sci. and Eng. Symposium Conf. Ubon ratchathani, Thailand, December 5–8, 2012.
[14] Zhang, P., Wang, B., Shi, W., Li, X. (2015). Experimental investigation on two-phase thermosyphon loop with partially liquid-filled downcomer, Applied Energy, Vol. 160, pp. 10–17.
[15] K.S. Ong, Md. Haider-E-lahi. (2003). Performance of R-134a-filled thermosyphon, Applied Thermal Engineering, Vol. 23, pp. 2373–2381.
[16] P. Naphon, P. Assadamongkol, T. Borirak. (2008). Experimental investigation of titanium nanofluids on the heat pipe thermal efficiency, Int. Commun. Heat Mass Transfer, Vol. 35, pp. 1316–1319.
[17] P. Naphon, D. Thongkum, P. Assadamongkol. (2009). Heat pipe efficiency enhancement with refrigerant–nanoparticles mixtures, J. Energy Convers. Manage, Vol. 50, pp. 772–776.
[18] T. Payakaruk, P. Terdtoon, S. Ritthidech. (2000). Correlations to predict heat transfer characteristics of an inclined closed two-phase thermosyphon at normal operating conditions, Appl. Therm. Eng, Vol. 20, pp. 781–790.

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

สุขชนะ ธ. . (2020). สมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรแบบเปิดภายใน (THE HEAT TRANSFER PERFORMANCE OF AN INTERNAL OPEN LOOP THERMOSYPHON ). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 47–56. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241310