การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของการติดสีของกระดาษกัดสบและร้อยละของแรงกัดสบเมื่อวัดด้วยระบบวิเคราะห์การสบฟันดิจิตอลทีสแกนทรี (THE RELATIONSHIP BETWEEN ARTICULATING PAPER MARKING SIZES AND PERCENTAGES OF OCCLUSAL FORCE MEASURED BY T-SCAN III DIGITAL OCCLUSAL ANALYSIS SYSTEM)

Authors

  • พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Articulating paper, Occlusal force, T-Scan system, Marking size

Abstract

             Nowadays, the most common method used by dentists in occlusal analysis is the use of articulating papers. The patient is biting down in maximum intercuspal position and looking at the color on the teeth. But the color cannot always tell that the force of the bite is more or less. So that the T-Scan III system was used by the Grid-based sensor technology to record the occlusal force of the teeth. The results can be analyses as a percentage of the force at each area.

Objective: To study the relationship between articulating paper marking sizes and percentages of occlusal force measured by T-Scan system.

            Materials and Methods: Data was collected from 12 subjects. Intraoral photographs of upper arch were taken after the subjects had bitten on articulating papers in maximum intercuspal positions 3 times. The areas of marking sizes were measured in pixel by Adobe Photoshop program. Then percentages of occlusal force were recorded by T-Scan III system after the subjects had bitten on sensor in maximum intercuspal positions 3 times. The relationship between articulating paper marking sizes and percentages of occlusal force were analyzed by simple linear regression analysis at the 95% confidence level.

             Results: The result showed there was positive relationship between articulating paper marking sizes and percentages of occlusal force measured by T-Scan III system (p<0.05). This relationship was shown in equation; Y = 10.282 + 0.001X (Y is percentages of occlusal force, and X is articulating paper marking sizes). However, this equation could predict percentages of occlusal force measured by T-Scan III system only 10.6%.

            Conclusion:  The result suggested the relationship between articulating paper marking sizes and percentages of occlusal force measured by T-Scan system. Although the result was significant, the relationship was too low to be predicted.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Takai A, Nakano M, Bando E, Hewlett ER. (1993). Evaluation of three occlusal examination methods used to record tooth contacts in lateral excursive movements. J Prosthet Dent. 70(6): 500-505.
[2] Korioth TW. (1990). Number and location of occlusal contacts in intercuspal position. J Prosthet Dent. 64(2): 206-210.
[3] Anderson GC, Schulte JK, Aeppli DM. (1993). Reliability of the evaluation of occlusal contacts in the intercuspal position. J Prosthet Dent. 70(4): 320-323.
[4] Durbin DS, Sadowsky C. (1986). Changes in tooth contacts following orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 90(5): 375-382.
[5] Ziebert GJ, Donegan SJ. (1979). Tooth contacts and stability before and after occlusal adjustment. J Prosthe Dent. 42(3): 276-281.
[6] Ehrlich J, Taicher S. (1981). Intercuspal contacts of the natural dentition in centric occlusion. J Prosthet Dent. 45(4): 419-421.
[7] Murray MC, Smith PW, Watts DC, Wilson NF. (1999). Occlusal registration:science or art?. Int Dent J. 49(1): 41-46.
[8] Saad MN, Weiner G, Ehrenberg D, Weiner S. (2008). Effects load and indicator type upon occlusal contact markings. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 85(1):18-22.
[9] Sharma A, Rahul GR, Poduval ST, Shetty K, Gupta B, Rajora V. (2013). History of materials used for recording static and dynamic occlusal contact marks: a literature review. J Clin Exp Dent. 5(1): e48-e53.
[10] Saracoglu A, Ozpinar B. (2002). In vivo and in vitro evaluation of occlusal indicator sensitivity. J Prosthet Dent. 88(5): 522-526.
[11] Dimova M. (2014). Registration of centric occlusion in patients with bruxism and bruxomania through articulating paper and the system T-Scan – comparative analysis. J of IMAB. 20(1): 520-525.
[12] Kerstein RB, Radke J. (2014). Clinician accuracy when subjectively interpreting articulating paper markings. Cranio. 32(1): 13-23.
[13] Carey JP, Craig M, Kerstein RB, Radke J. (2007). Determining a relationship between applied occlusal load and articulating paper mark area. Open Dent J. 1: 1-7.
[14] Qadeer S, Kim RJY, Huh JB, Shin SW. (2012). Relationship between articulation paper mark size and percentage of force measured with computerized occlusal analysis. J Adv Prosthodont. 4(1): 7-12.
[15] Kerstein RB, Lowe M, Harty M, Radke J. (2006). A force reproduction analysis of two recording sensors of a computerized occlusal analysis system. Cranio. 24(1): 15-24.
[16] Kerstein RB. (2004). Combining technologies: a computerized occlusal analysis system synchronized with a computerized electromyography system. Cranio. 22(2): 96-109.
[17] Pyakurel U, Long H, Jian F, Sun J, Zhu Y, Jha H, Lai W. (2013). Mechanism, accuracy and application of T-Scan system in dentistry-A review. JNDA. 13(1): 1-5.
[18] Afrashtehfar KI, Qadeer S. (2016). Computerized occlusal analysis as an alternative occlusal indicator. Cranio. 34(1): 52–57.
[19] Olivieri F, Kang K, Hirayama H, Maness WL. (1998). New method for analyzing complete denture occlusion using the center of force concept: A clinical report. J Prosthet Dent. 80(5): 519-523.
[20] Kerstein RB, Thumati P, Padmaja S. (2013). Force finishing and centering to balance a removable complete denture prosthesis using the T-Scan III computerized occlusal analysis system. J Indian Prosthodont Soc. 13(3): 184-188.
[21] Majithia IP, Arora V, Anil Kumar S, Saxena V, Mittal M. (2015). Comparison of articulating paper markings and T Scan III recordings to evaluate occlusal force in normal and rehabilitated maxillofacial trauma patients. Med J Armed Forces India. 71(Suppl 2): S382-S388.
[22] Jain R, Jabbal R, Bindra S, Aggarwal S. (2015). T-Scan a digital pathway to occlusal perfection: a review. Ann Prosthodon Restor Dent. 1(1):32-35.

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

ธนธรวงศ์ พ. . (2020). การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของการติดสีของกระดาษกัดสบและร้อยละของแรงกัดสบเมื่อวัดด้วยระบบวิเคราะห์การสบฟันดิจิตอลทีสแกนทรี (THE RELATIONSHIP BETWEEN ARTICULATING PAPER MARKING SIZES AND PERCENTAGES OF OCCLUSAL FORCE MEASURED BY T-SCAN III DIGITAL OCCLUSAL ANALYSIS SYSTEM). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 70–80. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241312