การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย (DEVELOPMENT OF THAI HERBS DATABASE SYSTEM)

Authors

  • พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ทัศนันท์ จันทร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • สุรีพร บุญอ้วน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Keywords:

Herbal, System Development, Database System

Abstract

             The objectives of the research on development of herbs database system are: 1) to develop herbs database system; and 2) to evaluate satisfaction towards the use of herbs database system. Research tools were: 1) herbs database system; and 2) Assessment Form on Satisfaction towards the use of herbs database system. The results revealed that the herbs database system was obtained with 3 main parts including the parts of general users, members, and administrator. The part of general user could be operated to search for herbs information by providing output based on herbs and their properties. For the part of members, data could be searched in the same manner as that of general users but they were able to add additional information on herbs. For the part of administrator, administrator was able to manage all information in the system including adding, deleting, and editing information on herbs, properties, and benefits, as well as checking herbs information added by members and approving them before publishing via the system. The result of evaluation on satisfaction towards system usage from the sample group was 104 general persons was in high level with the mean of 4.27

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Ministry of Public Health, Department of Thai Traditional and Alternative Medicine and Information Office and Knowledgebase. (2016). Thai Public Health Report Thai traditional medicine Folk medicine And alternative medicine 2014-2016. Nonthaburi: Thai Traditional Medicine Wisdom Fund.
[2] Phawothai Phasanasophon. (2016). Active Ingradients in Herbs. Journal of Phrapokklao Nursing College. 27(1): 120 – 131.
[3] Station for National Park Management Development Suratthani. (2011). Thai herbs in Kaengkrung National Park Thailand. National Park Research Center Suratthani, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
[4] Sirinthorn Cheyasak, Kwanchanok Imamornchai. (2015). Herbal Health Care Application on Android Operating System. 7th National Conference on Information Technology (NCIT 2015); 29-30 October 2015, 153-158.
[5] Somchai Arayapitaya. (2015). The Program Development Of Database System On Herbal Plants : A Case Study Of Maejo University. Maejo Information Technology and Innovation Journal. 1(1): 25-37.
[6] Kitti Pakdeewattanakul, Panida Panichkul. (2008). Systems Analysis and Design. Bangkok : KTP Comp and Consult.
[7] Verakorn Pongpanitanon. (2015). The design and development of a retrieval system about cyber crimes. M.S. (Information Technology and Management). Bangkok: Bangkok University.
[8] Wiwat Somton and Rathapol Pradubwate. (2016). The Development of Thai Wisdom Public Relations Website, Srinakharinwirot. Institute of Culture and Arts Journal. 16(2): 83-90.
[9] Kritsuwat Prayotpiboonphon. (2011). The Development of Information Database for The Public Relations on The Internet Network Srinakharinwirot University. M.Ed. (Educational Technology). Bangkok: Srinakharinwirot University.
[10] Thummanoon Jinda. (2010). Behaviors in Using Thai Herbs. M.BA. (Marketing). Bangkok: Ramkhamhaeng University.

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

สุวรรณศรี พ. ., จันทร ท. ., & บุญอ้วน ส. . (2020). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย (DEVELOPMENT OF THAI HERBS DATABASE SYSTEM). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 81–92. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241313